Campylobacter

Vad är campylobacter?

Campylobacter är en tarmbakterie som kan orsaka magsjuka hos människor. Bakterien finns både hos tama och vilda djur i naturen. Vanligast är bakterien bland vilda småfåglar och i små vattendrag, men den finns också hos hundar, katter, nötkreatur, grisar och kycklingar samt i opastöriserad mjölk.

Bakterien överförs till människan via direktkontakt med djur, förorenat dricksvatten, bristande hygien vid hantering av rått kött eller otillräcklig upphettning av rått kött. Vid rätt tillagning och god hygien finns ingen risk att bakterien orsakar någon magsjukdom. Här kan du läsa mer om kökshygien. 
 
Vill du veta mer? Se filmerna där Marie-Louise Danielsson Tham, professor i livsmedelshygien, ger sina bästa tips. 

Övervakningsprogram

Genom forskning och praktiska försök är Sverige sannolikt det land i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling. Svensk Fågel har sedan den stora campylobacterkrisen i mitten av 1980-talet aktivt verkat för åtgärder som ska minska frekvensen av campylobacter i kycklingflockar. Ambition för branschen är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella. År 1988 startade Svensk Fågel, tillsammans med myndigheterna, ett övervakningsprogram i syfte att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling.

Organiserad hälsokontroll avseende campylobacter hos kyckling

Under 2001 omarbetades och uppgraderades övervakningsprogrammet för att under fyra år drivas i ett gemensamt EU- finansierat projekt tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Inom projektet har man genomfört diverse riktade studier på gårdsnivå för att ytterligare reducera antalet positiva kycklingflockar.

Den EU-finansierade delen av projektet avslutades 2005 och har rapporterats i form av en rapport (länk nedan).

Övervakningsprogrammet drivs idag med Svensk Fågel som huvudman efter ansökan hos Jordbruksverket. Förslag på program och budget för varje år ska godkännas av Jordbruksverket och utöver provtagning av varje flock i samband med slakt genomförs även riktade studier.

Resultat

De åtgärder som under en följd av år har vidtagits i Sverige har sänkt antalet positiva flockar från cirka 60 procent år 1989 till 11,6 procent år 2015 utslaget över året. Enligt undersökningar så varierar antalet flockar som bär på campylobacter med årstiderna. Av ännu okänd anledning är förekomsten av campylobacter som högst under sensommar och höst. Resultaten av de senaste årens undersökningar har varierat från 0 procent upp till 25 procent smittade flockar (den högre siffran endast under någon enstaka vecka).

Under 2012 genomförde Svensk Fågel i samarbete med SVA en rad riktade studier för att få jämförbara resultat mellan olika länder och produktionsformer. Små- eller storskalig produktion är inte avgörande utan förekomsten av campylobacter är i huvudsak beroende av standard på hus och management i form av de biosäkerhetsåtgärder som ingår som krav för medlemmar inom Svensk Fågel.

Resultat:
EU-genomsnitt kyckling: 75 % positiva
Småskalig produktion i Sverige: 62 % positiva
Ekologisk produktion i Sverige: 80 % positiva
Svensk konventionell produktion:  9,2 % positiva (2012).

Se även grafen nedan.
 
 
Källor till statistiken: Kyckling inom EU – baslinjestudie inom EU 2008.
Kyckling inom Svensk Fågel – Svenskt campylobacterprogram 2012.
Svensk småskalig produktion – studie inom campylobacterprogrammet 2011.
Svensk ekologisk produktion – Campylobacterprogram, 2011.


Under samma år genomfördes även en studie för att undersöka mängden campylobacter på skinn, kött och färdigpackad kycklingfilé. I studien ingick 270 prov som samtliga analyserades vid SVA. I 7,4 procent av proven från skinn fanns campylobacter, men i prov från helkropp och fileér fanns inget prov med värden > 100 cfu/gram, det vill säga nivåerna var så låga att förekomsten inte i något fall är att betrakta som risk för konsument. 
 

Förekomst i svensk kyckling

Nedanstående graf visar förekomsten av campylobacter inom Svensk Fågel 2002 – 2015.
Antalet analyserade flockar samt antalet flockar där campylobacter
påvisats inom Campylobacter-programmet för kyckling under 2002-2015

 

Årstidsvariationer

Andelen (i procent) kycklingflockar där campylobacter påvisats mellan år 2003 och 2017.
 

 

Nedan visas förekomsten av campylobacter inom EU.

 
Sverige hör till de länder i världen som har kommit absolut längst med att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling.
 
 

Campylobacter och resistens inom EU 

Nedanstående karta visar förekomsten av campylobacter och resistens inom EU.