Smittskyddskontroll

Sveriges möjligheter att kontrollera importen av djur försämrades vid inträdet i EU. Av den anledningen har fjäderfäbranschen inrättat en frivillig smittskyddskontroll. Denna innebär att importörer förbinder sig att hålla djur i karantän och under den tiden görs omfattande kontroller för att undvika att smittsamma sjukdomar förs in i landet.

Under tiden i karantänen där de importerade kycklingarna tillbringar sina första åtta veckor tas en mängd prover för att utesluta att djuren bär på till exempel Newcastlesjukan, mycoplasma och salmonella. Proverna analyseras av Statens veterinärmedicinska anstalt. Påvisas någon sjukdom som inte finns i Sverige avlivas hela flocken.

Under hela uppväxttiden och värpperioden fortsätter man att testa djuren. Oavsett var i produktionskedjan exempelvis salmonella upptäcks, avlivas hela flocken och når alltså aldrig konsument.

Den senaste statistiken inom smittskydd hittar du här:

Årsrapport 2021 Smittskydd populär slutgiltig

a