Om Svensk Fågel

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk matfågelproduktion och uppfödning. Vi står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige. Vi representerar hela kedjan och våra medlemmar består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs kyckling, Knäreds kyckling, Bjärefågel och Ingelsta kalkon är exempel på några av våra medlemsföretag. Alla arbetar mot ett och samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.

Här hittar du våra stadgar.

Svensk Fågel samarbetar med många organisationer och inom en rad nätverk, både i Sverige och internationellt. Detta gör att vi kan påverka utvecklingen i flera viktiga frågor som till exempel arbetet med att bibehålla den goda svenska djurhälsan. Exempel på samarbetsgrupper där Svensk Fågel ingår är Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning, World Poultry Science Association och AVEC.

Du är varmt välkommen att ansöka om att bli medlem hos oss.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk matfågelproduktion och uppfödning. Vi står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige. Vi representerar hela värdekedjan och våra medlemmar består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. Kronfågel, Guldfågeln, Atria Sweden, Knäreds kyckling, Bjärefågel och Ingelsta kalkon är exempel på några av våra medlemsföretag. Alla arbetar mot ett och samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.

Här hittar du våra stadgar.

Svensk Fågel samarbetar med många organisationer och inom en rad nätverk, både i Sverige, och internationellt. Detta gör att vi kan påverka utvecklingen i flera viktiga frågor, t ex arbetet med att bibehålla den goda svenska djurhälsan. Exempel på samarbetsgrupper där Svensk Fågel ingår är Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning, World Poultry Science Association och AVEC.

Du är varmt välkommen att ansöka om att bli medlem hos oss.

VAD GÖR VI? 

Svensk Fågels kansli driver en rad olika kontroll- och övervakningsprogram som syftar till att säkerställa en produktion av kyckling och kalkon med hög kvalitet och säkerhet för konsumenter. Mångårig fjäderfäexpertis med veterinär- och agronomkompetens finns på kansliet för att kunna driva programmen. Kontrollprogrammen verkar för god djurhälsa och djurvälfärd och ligger även till grund för utbildning och forskning. Programmen är också viktiga som underlag för att kunna driva näringspolitiska frågor.

Svensk Fågels kvalitetsprogram innebär att hela värdekedjan regelbundet kontrolleras genom revisioner utförda av oberoende part. I kvalitetsprogrammen ingår även övervaknings- och kontrollprogram av smittskydd och livsmedelssäkerhet. Programmen kontrolleras av veterinärer samt av det oberoende certifieringsorganet HS Certifiering. Gårdarna inbesiktas inför anslutning till programmen genom kontrollbesök av fjäderfäexperter och smittskyddsveterinärer, utöver myndighetens förprövning av stallar.

Läs mer om våra kvalitetsprogram här.

Svensk Fågels kansli anordnar också årliga informationsdagar, branschmöten och en stämma.

Svensk Fågels årliga informations/utbildningsdagar syftar att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett kunskapsutbyte och att kompetensen där djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet stärks. Innehållet under Svensk Fågels informationsdagar anpassas till de aktuella frågor och den trendutveckling som förekommit det gångna året vad gäller djurvälfärd. Dagarna innehåller intressant information om djurens fysiologi, djurens behov av beteende, ben- och fothälsa, hantering av djuromsorgsprogram för avels/föräldradjursuppfödare, regelverk och ventilation med mera. Utöver det ordnas även utbildningsdagar för lastpersonal, branschmöte och årsstämma.

ARBETSGRUPPER

Inom branschen finns ett antal arbetsgrupper som tillsammans med kansliet arbetar med specifika frågor. I flera av dessa grupper sitter representanter från Svensk Fågel tillsammans med företrädare för olika myndigheter och verk. Syftet med samarbetet är att ständigt utveckla och förbättra Svensk Fågels verksamhet. Olika grupper kan bildas beroende på vilka frågor som ska behandlas. Grupperna kan vara fasta eller drivas i projketform och upplösas när frågan är färdigbehandlad.

Svensk Fågel arbetar i följande grupper: Fodergruppen, Uppfödargruppen, Slaktgruppen, Kläckerigruppen, Kommunikationsgruppen, Marknadsföringsgruppen, Märkningsgruppen, Upphandlargruppen, Vingskadegruppen, Kontrollsektionen, Försäkringsgruppen, Forskningsgruppen, Smittskyddkontroll av fjäderfä och Campylobacternämnden. 

Svensk Fågels styrelse väljs i samband med årsstämman. I styrelsen representeras de olika grupperna i värdekedjan; kläckeri, slakteri, uppfödare och foderföretag. Mer om styrelsen här.

Inom styrelsen väljs ett arbetsutskott (AU) som varje månad har möten och hanterar frågor som har delegerats från styrelsen. Här behandlas löpande frågor som Svensk Fågels VD lyfter till AU. Vid akuta ärenden så stäms frågorna först med AU innan det delegeras och hanteras vidare.

Svensk Fågels Arbetsutskott

Jenny Andersson, ordförande och uppfödare till Guldfågeln
Johan Andersson, vice ordförande, Kronfågel och SweHatch
Peter Andersson, Blentagruppen
Patrik Andersson, Atria Sweden
Ulrik Helgstrand, uppfödare till Kronfågel
Jens Christensen, uppfödare till Kronfågel
Eskil Svensson, uppfödare till Atria
Maria Donis, VD Svensk Fågel

Styrelsen har också två förberedande arbetsgrupper: Slaktgruppen och Uppfödargruppen. Dessa kan även hålla egna möten som specifikt hanterar uppfödar- och slaktrelaterade frågor. Från respektive gruppen väljs vilka representanter som ska sitta med i övriga arbetsgrupper inom Svensk Fågel.

Slaktgruppen          

Maria Donis                        Svensk Fågel

Peter Andersson                 Guldfågeln

Martin Ingemarsson           Bjärefågel

Petra Håkansson                Ingelsta Kalkon

Johan Karlsson                   Knäredskyckling

Patrik Larsson                     Atria Sweden

Johan Ekerot                       Guldfågeln/Nya Lantfågeln/Ingelsta Kalkon

Daniel Magnusson             Atria Sweden

Per-Olof Ingemarsson        Bjärefågel

Jonas Tunestål                    Kronfågel

Johan Andersson                Kronfågel

 

Uppfödargruppen

Sara Johansson                   Sundfågel

Ola Göransson                    Röhls Gård

Eskil Svensson                    Eskilsgård

Arvid Tunemar                   Arvid Tunemar EF

Frida Ottersten                   Lunneberg Lantbruks AB

Ulrik Helgstrand                 Rösängs Lantbruk

Jenny Andersson                Stjärnamo Kyckling

Jens Christensen                Hättorps Gård

Anna Kihlén Larsson           Spannarps Säteri

Henric Weijber                   Hagbyberga Säteri

 

 

Senast uppdaterad: 15 februari 2024