Salmonella

Vad är salmonella?
Salmonella är en bakterie som kan ge upphov till magsjukdom hos både människor och djur och de vanligaste symptomen är feber, buksmärtor och diarré. Salmonella är en så kallad zoonos, vilket betyder att sjukdomen kan smitta mellan djur och människa.

The European Union One Health 2019 Zoonoses Report

Salmonella i Sverige
Sveriges arbete med att motverka salmonella har länge väckt internationell uppmärksamhet och fungerar ofta som förebild. Förekomsten av salmonella bland svenska djur är unikt låg, under 0,1 procent för kycklingar, mycket tack vare effektiva bekämpningsprogram som varit verksamma sedan 1960-talet. Bakgrunden till programmen var en svår salmonellainfektion vid ett boskaps- och svinslakteri i södra Sverige i mitten av 1950-talet då cirka 9 000 människor blev sjuka och ett 90-tal avled.

I många länder anses det vara omöjligt att föda upp salmonellafria kycklingar och istället för att arbeta med förebyggande åtgärder väljer man exempelvis att minska bakteriehalten i kyckling genom att doppa den i kemikalier, så kallad dekontaminering.

Kontrollprogram
1961 införde Sverige en lag om kontroll av förekomst av salmonella. Anledningen var flera salmonellautbrott i landet som kom från importerat kött. 1970 infördes en frivillig salmonellakontroll av fjäderfä och sedan 1984 är salmonellaprovtagning obligatorisk i besättningar över 500 kycklingar.

Den svenska modellen
Den frivilliga salmonellakontrollen som startade 1970 hade som syfte att främst förebygga salmonellasmitta på besättningsnivå. Den svenska modellen har tagit det ett steg längre. Med hjälp av omfattande provtagningar och hårda hygienkrav verkar den för att reducera risk för förekomst av salmonellabakterier i produktionskedjans samtliga led.

Krav ställs bland annat på att djurutrymmen utformas hygieniskt. Detta innebär exempelvis att det krävs förrum i stallarna, som delas in orena och rena zoner. Särskilda hygienregler finns också för att hindra smittspridning via människor och redskap. Det finns även krav på att djuren måste köpas in från avelsanläggningar som är anslutna till programmet. Vidare måste uppfödningen ske i omgångar med efterföljande rengöring och desinfektion av stallarna.

Före slakt tas salmonellaprov i varje flock och skickas till ett godkänt laboratorium för analys. Ett prov per år tas av veterinär i samband med att djurägare och veterinär går igenom anläggningens biosäkerhet, vilket är en förutsättning för salmonellaförsäkringen.

Vid salmonellautbrott i din besättning, klicka här: Salmonellaberedskap

Avlivning och desinfektion
Om salmonella påvisas ska samtliga djur i besättningen avlivas och stallarna med tillhörande utrustning rengöras och desinfekteras. Djurägaren erhåller ersättning för produktionsförluster som uppstår vid avlivning och rengöring. Till skillnad från andra branscher där ersättning erhålls av staten, utgår ersättning till kyckling- och kalkonuppfödare genom en försäkringspremie som uppfödaren tecknar vid anslutning till Svensk Fågel. Det innebär med andra ord att näringen själv ersätter samt finansierar produktionsbortfall, avlivning och destruktion.

Importens garantier och kryphål
Tillsammans med Finland förhandlade Sverige till sig speciella garantier gentemot de övriga EU-länderna vid inträdet till den Europeiska Unionen 1995. Dessa innebär att färskt, fryst, kylt kött och äggprodukter som förs in till Sverige från övriga EU-länder måste vara kontrollerade och åtföljas av intyg som visar att de är testade mot salmonella och att resultatet är negativt. I gengäld ska Sverige redovisa sin goda salmonellastatus för EU.

Tyvärr finns det ett kryphål i garantierna Sverige förhandlade sig till. Kravet på salmonellakontroll gäller inte så kallade köttberedningar. Genom att tillsätta till exempel saltlake eller marinad i färskt, kylt eller fryst kycklingkött så behöver inte kycklingen kontrolleras för salmonella. Livsmedelsverket kan endast rekommendera importören att genomföra sådan kontroll själv.

Den frivilliga salmonellakontrollen
För information om den frivilliga salmonellakontrollen samt anmälan till kontrollprogrammet, läs vidare nedan.

Den 25 september 2015 trädde den föreskrift (2015:17, K 152) i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande hälsokontroll av fjäderfä. Svensk Fågel har ansökt och godkänts av Jordbruksverket för att driva det frivilliga Smittskyddsprogrammet, för sina medlemmar.

Viktig information, blanketter
Nedan finns viktig information om kontrollprogrammet samt ansökningsblanketter. Informationen och blanketterna finns dels i wordformat (vilka kan fyllas och skickas per mail), dels i pdf-format (vilka kan skrivas ut, fyllas i och skickas per post).

Frågor och rapportering
Eventuella frågor kring programmet, ansökningsblanketter eller annat kan besvaras av veterinär Pia Gustavsson, Svensk Fågel. Det är också till henne som ansökan om anslutning ska skickas. Pia Gustavsson nås på:
Telefon: 0738-11 80 50 och e-post: pia@svenskfagel.se.

Den senaste Årsrapporten hittar du här:

Årsrapport 2020 Smittskydd 

Information om frivillig salmonellakontroll (pdf)

Plan och riktlinjer Smittskyddsprogram 2018

Ansökan (doc)

Ansökan (pdf)

Kontrollveterinärens besiktning. Försättsblad inbesiktning (doc)
Kontrollveterinärens besiktning. Försättsblad inbesiktning (pdf)

Kontrollveterinärens inbesiktningsprotokoll (doc)
Kontrollveterinärens inbesiktningsprotokoll (pdf)

Kontrollveterinärens besiktning. Rapport årlig kontroll (doc)
Kontrollveterinärens besiktning. Rapport årlig kontroll (pdf)

Lathund årlig kontroll 2013 (pdf)

Besiktning foderanläggning 2013 (pdf)

a