Salmonella

Vad är salmonella?
Salmonella är en bakterie som kan ge upphov till magsjukdom hos både människor och djur och de vanligaste symptomen är feber, buksmärtor och diarré. Salmonella är en så kallad zoonos, vilket betyder att sjukdomen kan smitta mellan djur och människa.

The European Union One Health 2020 Zoonoses Report

Salmonella i Sverige
Sveriges arbete med att motverka salmonella har länge väckt internationell uppmärksamhet och fungerar ofta som förebild. Förekomsten av salmonella bland svenska djur är unikt låg, under 0,1 procent för kycklingar, mycket tack vare effektiva bekämpningsprogram som varit verksamma sedan 1960-talet. Bakgrunden till programmen var en svår salmonellainfektion vid ett boskaps- och svinslakteri i södra Sverige i mitten av 1950-talet då cirka 9 000 människor blev sjuka och ett 90-tal avled.

I många länder anses det vara omöjligt att föda upp salmonellafria kycklingar och istället för att arbeta med förebyggande åtgärder väljer man exempelvis att minska bakteriehalten i kyckling genom att doppa den i kemikalier, så kallad dekontaminering.

Importens garantier och kryphål
Tillsammans med Finland förhandlade Sverige till sig speciella garantier gentemot de övriga EU-länderna vid inträdet till den Europeiska Unionen 1995. Dessa innebär att färskt, fryst, kylt kött och äggprodukter som förs in till Sverige från övriga EU-länder måste vara kontrollerade och åtföljas av intyg som visar att de är testade mot salmonella och att resultatet är negativt. I gengäld ska Sverige redovisa sin goda salmonellastatus för EU.

Tyvärr finns det ett kryphål i garantierna Sverige förhandlade sig till. Kravet på salmonellakontroll gäller inte så kallade köttberedningar. Genom att tillsätta till exempel saltlake eller marinad i färskt, kylt eller fryst kycklingkött så behöver inte kycklingen kontrolleras för salmonella. Livsmedelsverket kan endast rekommendera importören att genomföra sådan kontroll själv.

Programmet Smittskydd på Gård är branschens förebyggande smittskyddsprogram med syfte att förebygga t.ex salmonella på besättningsnivå. Utöver en mängd biosäkerhetskrav innehåller programmet salmonellaprovtagning i produktionskedjans samtliga led.

Smittskydd på Gård (fd Salmonellaprogram)
Den svenska salmonellakontrollen infördes redan på 60-talet och det nuvarande programmet har drivits under många år som Frivillig förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä.

Den 25 september 2015 trädde den föreskrift (2015:17, K 152) i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande hälsokontroll av fjäderfä. Svensk Fågel har sen dess ansökt och godkänts av Jordbruksverket för att driva programmet som idag kallas Smittskydd på Gård” – läs mer om det här.

De förebyggande smittskyddkraven ligger i s.k Plan- och Riktlinjer som Jordbruksverket godkänt. Samtliga krav inom programmet är förankrade i en nämnd där förutom branschens representanter, även Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA ingår. Svensk Fågel är huvudman och ansvarar för driften av programmet.

För medlemmar inom Svensk Fågel är programmet obligatoriskt och alla anläggningar och djurutrymmen med avelsdjur, kyckling och kalkon omfattas av smittskyddsprogrammet.

Vid fynd av salmonella i prov före slakt
Före slakt tas salmonellaprov i varje flock och skickas till ett godkänt laboratorium för analys. Ett prov per år tas av veterinär i samband med att djurägare och veterinär går igenom anläggningens biosäkerhet vid årsbesöket inom Smittskydd på Gård, vilket är en förutsättning för salmonellaförsäkringen.

Avlivning och desinfektion
Om salmonella påvisas ska samtliga djur i besättningen avlivas och stallarna med tillhörande utrustning rengöras och desinfekteras. Djurägaren erhåller ersättning för produktionsförluster som uppstår vid avlivning och rengöring. Till skillnad från andra branscher där ersättning erhålls av staten, utgår ersättning till kyckling- och kalkonuppfödare genom en försäkring som uppfödaren tecknar vid anslutning till Svensk Fågel. Det innebär med andra ord att näringen själv finansierar alla kostnader för produktionsbortfall, avlivning och destruktion.

Salmonellaberedskap
För att underlätta arbetet vid de få tillfällen salmonellaprovet är positivt finns en rad dokument som stöd för djurägare, personal och besättningsveterinärer:

  • Förebyggande beredskap
  • Checklista – när det är bråttom
  • Information om innehåll i en saneringsplan
  • Mall för saneringsplan matfågel

För Svensk Fågels medlemmar finns det här materialet i det interna verktyget ”Tuppen”.

För mer information, kontakta: Pia Gustavsson, Chefsveterinär, Svensk Fågel på: 073 811 80 50 eller pia@svenskfagel.se

Senast uppdaterad: 27 september 2022