FAQs

Går det att vaccinera mot fågelinfluensa?

Nej, det finns ingen vaccination mot fågelinfluensa i Sverige, varken för kycklingar, djur eller människor. Det finns inget tillräckligt effektivt godkänt vaccin inom EU och det finns hittills inga planer på att börja vaccinera. Pågående forskning och tester sker i några europeiska länder som har haft stora utbrott under sista åren. Här får framtiden utvisa, […]

Läs mer 2023/03/22

Kan kycklingarna ha blivit smittade genom fodret?

Ja det skulle vara tänkbart, men VRE har inte påvisats i miljöprov från svenska foderfabriker och inte heller i foder i länder som Danmark och Norge.

Läs mer 2023/03/16

Vad gör man för att få bort VRE hos kyckling?

Man har slutat använda denna antibiotikatyp, avoparcin, i all djuruppfödning i Europa sedan 1998. I Sverige försöker vi finna vägar för att helt få bort bakterien från stallarna.

Läs mer 2023/03/16

Har VRE alltid funnits hos kyckling?

VRE har funnits i Europa utanför Sverige, åtminstone sedan 1994 då den första publikationen om detta kom.

Läs mer 2023/03/16

Kan förekomsten av VRE ha samband med användning av koccidiostatika?

Nej, det finns ingenting som tyder på ett sådant samband. Det är helt olika typer av substanser.

Läs mer 2023/03/16

Har uppfödare, kläckeri eller avelsföretagen använt antibiotika till kyckling som lett till VRE på kyckling?

Nej, den typ av antibiotika som leder till vankomycinresistens har inte använts de senaste 20 åren i svensk djuruppfödning.

Läs mer 2023/03/16

Kan människor överföra VRE till djur?

Ja, på samma sätt som djuren kan överföra VRE till oss genom exempelvis direktkontakt, kan vi överföra VRE till djur.

Läs mer 2023/03/16

Kan man smittas med VRE när man är inne i ett kycklingstall?

Ja, det finns en viss risk, om än liten, om man vistas i ett smittat stall, men man kan minska risken genom att tvätta händerna noga efter besöket.

Läs mer 2023/03/16

Förekommer VRE i andra livsmedel?

Ja det kan finnas i till exempel fläskkött i länder där man använt denna typ av antibiotika, dvs. avoparcin, i svinuppfödningen. I Sverige har VRE aldrig hittats på svin.

Läs mer 2023/03/16

Förekommer VRE i kyckling från andra länder?

Ja, det gör det. VRE hittas på både svenskt och utländskt kycklingkött. I till exempel Norge och Danmark är det mycket vanligare att kycklinguppfödningar är infekterade.

Läs mer 2023/03/16

Kan man bli smittad med vankomycinresistenta enterokocker,VRE, om man äter kyckling?

Ja, men med rätt tillagning och god kökshygien, som man ju alltid ska ha, så dör bakterien och då finns det ingen risk. Inga av de fall som finns rapporterade från sjukhus i Sverige kan kopplas till kyckling.

Läs mer 2023/03/16

Får alla kycklingar i Svensk Fågel koccidiostatika?

Nej det finns mindre, nischproducenter med sitt koncept att inte använda koccidiostatika. De vaccinerar sina djur vilket fungerar då man slaktar djuren vid en högre ålder. Det finns även medlemmar i branchen som inte använder koccidostatika, till exempel Bjärefågel.

Läs mer 2023/03/16

Kan ekologiska kycklingar bli sjuka i koccidios?

I ett forskningsprojekt som pågår på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) där man studerade förekomsten av koccidios inom sk nischuppfödning där inte koccidiostatika används, påvisades frekvent koccidieinfektioner. SVAs rekommendation baserat på dessa resultat är att kycklingar i nischproduktion bör vaccineras om inte koccidiostatika används. Vaccinering ger dock inget fullskaligt skydd mot sjukdomen och full immunitet hinner […]

Läs mer 2023/03/16

Får ekokyckling också koccidiostatika?

Nej, om eko-kycklingen får koccidios så måste den behandlas med antibiotika.

Läs mer 2023/03/16

Har ekokycklingen också koccidios?

Ja, eftersom parasiten förekommer i kycklingen miljö, såväl inomhus som utomhus.

Läs mer 2023/03/16

Hur kontrolleras användningen?

Förekomsten av koccidios i svenska kycklingflockar övervakas inom kontrollprogrammet för koccidios och klostridios. I nämnden sitter experter från Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket. Även fjäderfäveterinärer finns i nämnden som årligen ordinerar typ och mängd för dem som är anslutna till Svensk Fågel. I Sverige registrerar Jordbruksverket och sammanställer den mängd som foderföretagen använt vad gäller koccidiostatika.

Läs mer 2023/03/16

Vad används för typ av parasitmedel i Sverige?

Det används för närvarande endast en form av koccidiostatika till kyckling i Sverige som kallas narasin. Det får användas fram till 3 dagar före slakt och i undantagsfall med 1 dags karens vid flyttad slakt, tillfällig störning på inrådan av veterinär eller för enskilda flockar vid delat slakt. Vilket är mer strikt än den gällande […]

Läs mer 2023/03/16

Så ni accepterar att det förekommer resistens?

Svensk Fågel driver ett resistensövervakningsprogram för coccidier i samarbete med Livsmedelsverket, SVA och Jordbruksverket. Den övervakningen visar att det inte finns någon resistensproblematik kopplat till koccidiostatika i den svenska kycklinguppfödningen. Anledningen till det är att svenska kycklingbönder arbetar förebyggande med god hygien i sina stallar. Den omgångsvisa uppfödning där stallarna tvättas noggrant mellan varje uppfödningsomgång […]

Läs mer 2023/03/16

Vad är koccidiostatika?

Koccidiostatika ges i fodret för att förebygga en allvarlig parasitsjukdom som finns i kycklingens miljö, såväl inomhus som utomhus. Medlet har dålig effekt mot bakterier och används inte till människor. Vid utbrott av koccidios hos kycklingar använder man däremot antibiotika av helt andra typer. Men är det inte en risk att bakterierna utvecklar antibiotikaresistens? Parasitformen […]

Läs mer 2023/03/16

Vad är koccidios?

Koccidios är en tarmparasit som ger tarmskador med nedsatt allmäntillstånd hos fåglarna, och kan vid sporadiska utbrott även orsaka hög dödlighet.

Läs mer 2023/03/16

Är koccidiostatika ett antibiotika?

Koccidiostatika är ett tillåtet medel som enligt en mycket strikt och teoretisk definition tillhör det man kallar antibiotika. Detta för att koccidiostatika bildas av en levande organism och har effekt mot en annan levande organism. Dock är det ett medel mot tarmparasiten koccidios och klassas av EU som en fodertillsats. Det finns ingen risk för […]

Läs mer 2023/03/16

Varför säljs kycklingar som är smittade med campylobacter? Går det inte att göra motsvarande kontroll och åtgärdsprogram som man i Sverige gör med salmonella?

Kycklingarna tycks ofta bli smittade av campylobacter under de sista dagarna före slakt och eftersom det ännu så länge inte finns tillräckligt snabba och säkra analysmetoder går det inte säkerställa leverans av helt campylobacterfria kycklingar. Vi vet att kyckling är en potentiell smittkälla men också att det finns många andra smittkällor (se ovan). De senaste […]

Läs mer 2023/03/16

Hur smittas kycklingen med campylobacter?

Forskarna vet inte i dag exakt hur kycklingarna smittas. Men några troliga orsaker kan vara: – Via kycklingarnas dricksvatten – Brister i hygien i uppfödningsstallarna – Insekter, främst flugor Vad görs för att minska förekomsten av campylobacter hos kycklingar? Branschorganisationen Svensk Fågel har länge arbetat med att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling. Redan […]

Läs mer 2023/03/16

Hur är campylobacternivån i andra länder?

I många länder är campylobacternivån i kyckling betydligt högre än vad den är i Sverige. Sverige har således få smittade kycklingflockar sett i ett internationellt perspektiv. Dessutom har studier från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg visat att 80–95 procent av campylobacterna i importerad kyckling från Spanien och Thailand är multiresistenta. Muliresistens (innebärande att antibiotikabehandling inte alls […]

Läs mer 2023/03/16

Vad kan jag som konsument göra för att undvika att smittas av campylobacter när jag äter kyckling?

Det viktigaste vid hantering av kyckling, precis som allt kött, är att ha god hygien i köket. Det innebär till exempel att man ska diska knivar och skärbrädor efter att man har skurit i kycklingen/köttet. Man ska också se till att kycklingköttet blir helt genomstekt, vilket sker vid cirka 70º C (kokt/grillat). Det innebär att […]

Läs mer 2023/03/16

Hur kan människor smittas?

Den största risken att smittas är vid utlandsvistelser. Två tredjedelar av campylobacterfallen som rapporteras i Sverige är smittade utomlands. Smittvägarna kan vara följande: – Vatten, som till exempel var orsak till de två största campylobacterutbrotten i Sverige (Grums och Marks kommun). – Opastöriserad mjölk – Livsmedel, till exempel färsk kyckling eller kött som har grillats […]

Läs mer 2023/03/16

Vad är campylobacter?

Campylobacter finns naturligt i vår miljö och bakterien kan förekomma i till exempel kycklingflockar. I Sverige är dock förekomsten bland kycklingar lägre än i många andra länder. Bakterien kan orsaka maginfektioner hos människor men med rätt hantering av djur och mat kan riskerna minskas. Campylobacter är en bakterie som vanligen förekommer i tarmkanalen i de […]

Läs mer 2023/03/16

Hur får jag mer information om fågelinfluensan?

Svenska myndigheter uppdaterar ständigt sin information, på följande hemsidor hittar du senaste nytt. www.jordbruksverket.se www.livsmedelsverket.se www.socialstyrelsen.se www.sva.se

Läs mer 2023/03/16

Finns det i dag en beredskap bland myndigheter och bransch för ett utbrott?

Ja, det finns i dag en mycket hög beredskap hos både myndigheter och bransch.

Läs mer 2023/03/16

Vem i Sverige har det övergripande ansvaret om vi drabbas av fågelinfluensa?

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret i bekämpningen.

Läs mer 2023/03/16

Om man som uppfödare varit på utlandssemester vad ska man tänka på när man kommer hem?

Här gäller samma regler som för andra svenskar, dvs att man ej får ta med sig levande fjäderfä eller råa fjäderfäprodukter till Sverige. Dessutom ska uppfödaren vara medveten om att kläder, skor etc som kan ha kommit i kontakt med avföring från fåglar är en stor smittorisk och måste därför noggrant tvättas och desinficeras.

Läs mer 2023/03/16

Kan uppfödaren åka på semester till länder som har drabbats av fågelinfluensa?

Ja, risken att smittas är mycket liten och UD avråder inte från resor till länder som har fågelinfluensa. Men precis som för andra svenskar så gäller det att man inte får ta med levande fjäderfä eller råa fjäderfäprodukter till Sverige. Dessutom bör man undvika att besöka fjäderfäanläggningar i dessa länder. Om man som uppfödare varit […]

Läs mer 2023/03/16

Ersätts uppfödaren om fåglarna slaktas ut?

Ja enligt epizootilagen har uppfödaren rätt till ersättning.

Läs mer 2023/03/16

Vad händer om en kyckling eller kalkonbesättning insjuknar?

Redan vid misstanke om fågelinfluensa lägger Jordbruksverket ett förbud/en spärr mot att flytta levande djur, ägg, gödsel eller annat som kan sprida smittan från gården. En veterinär tar ut prov och transporterar några fåglar till SVA. Där genomförs obduktion samt analyser. SVA har dygnet runt jour. Jordbruksverket påbörjar omedelbart en smittskyddsutredning där man bland annat […]

Läs mer 2023/03/16

Vad ska uppfödaren göra om han eller hon misstänker att fåglarna är smittade?

Uppfödaren anmäler omedelbart detta till en veterinär som i sin tur kontaktar Jordbruksverket och länsstyrelsen (enligt epizootilagen).

Läs mer 2023/03/16

Hur märker man om kycklingarna blir sjuka, vilka är de första symtomen?

Symptomen kan variera beroende på vilken virustyp det handlar om. Allmänt kan man säga att sjukdomen har ett mycket hastigt förlopp och fåglarna kan dö utan att man sett några symtom. I andra fall ses nedsatt allmäntillstånd, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion (höns), och minskad foderkonsumtion. Även hosta, andningssvårigheter, svullet huvud, symtom från nervsystemet som exempelvis […]

Läs mer 2023/03/16

Vad gör svenska kycklingbönder för att förhindra att deras fåglar smittas?

Svenska kycklingbönder som är medlemmar i Svensk Fågel har redan i dag en mycket hög smittskyddskontroll, inte minst via vår tuffa salmonellakontroll. Hygienreglerna är mycket strikta och personal och besökare får bara tillträde till stallet efter att ha passerat en hygienbarriär där det sker sko-/klädbyte eller att man sätter på skoskydd/skyddskläder . Dessutom får man […]

Läs mer 2023/03/16

Kontrolleras svenska fåglar?

Övervakningen av fågelinfluensaviruset hos vilda fåglar och svenska fjäderfä sker genom EU:s gemensamma övervakningsprogram. Det svenska kontrollprogrammet omfattar undersökning av värphöns, avelsdjur, kalkoner, gäss, strutsar och vilda fåglar. Provtagning av fjäderfä sker genom blodprov vid slakt. Utöver den löpande kontrollen ingår aktiv övervakning genom provtagning av flockar med symtom där fågelinfluensa och/eller Newcastelsjuka inte kan […]

Läs mer 2023/03/16

Kommer fågelinfluensan till Sverige, och i så fall hur drabbas vi?

Sedan ett antal år har förekomsten hos vilda och tama fåglar ökat markant i hela världen. I Sverige förekom fall på tamfågel från november 2020 till och med våren 2021. Symtom i en besättning som smittas är tydliga och såväl lagstiftning som beredskapsplaner på gårdsnivå innebär att djuren avlivas och stall inklusive strö desinficeras direkt […]

Läs mer 2023/03/16

Hur kan vi förhindra att smittan kommer till Sverige?

Fågelinfluensa finns relativt spritt hos vilda fåglar vilket innebär att det effektivaste skyddet är den biosäkerhet som svenska kyckling- och kalkonbesättningar tillämpar. Genom att följa de uppdateringar om lägesbilden som SVA publicerar löpande har branschen och myndigheterna en god bevakning av läget såväl nationellt som internationellt.

Läs mer 2023/03/16

Om man inte blir sjuk av köttet, varför är det då importstopp på kycklingkött från de länder som har drabbats?

Anledningen till att man inte tillåter införsel av levande fjäderfä eller färska fjäderfäprodukter från fågelinfluensainfekterade länder är för att minimera risken att sådana produkter ska kunna infektera tamfjäderfä eller vilda fåglar. Det finns inga konstaterade fall där människor blivit sjuka genom att äta fågelkött. Kycklingkött som har värmebehandlats (virus har avdödats) från länder med fågelinfluensa […]

Läs mer 2023/03/16

Törs jag äta kyckling?

Ja, självklart – det finns inga misstankar om att någon har fått fågelinfluensa genom att äta kyckling. Viruset dör när det upphettas till 70 grader, därför är det som alltid viktigt att köttet är genomstekt. Svensk kyckling är inte smittad, titta efter vår blågula kvalitets- och ursprungsmärkning när du handlar så att du vet vad […]

Läs mer 2023/03/16

Hur stor är risken att bli smittad för människa?

Risken för människa att bli smittad är nästan obefintlig om personen i fråga inte har mycket tät kontakt med sjuka fåglar. Av alla miljontals människor i Asien som dagligen hanterar fåglar har hittills i år bara ett tiotal hamnat på sjukhus och fått diagnosen fågelinfluensa.

Läs mer 2023/03/16

Hur smittar den?

Fåglar utsöndrar virus i avföringen. Människor som insjuknat har haft mycket nära kontakt med sjuka fåglar eller deras avföring. Det finns inga säkra belägg för att sjukdomen kan överföras direkt från person till person.

Läs mer 2023/03/16

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa orsakas av ett virus vilket kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med varierande symtom/dödlighet från relativt symtomlösa (fr.a hos ankor och gäss) till mycket hög dödlighet hos tamfåglar. Sjukdomen har förekommit sporadiskt bland fjäderfä under hela 1900-talet men förekomsten har ökat både hos vilda fåglar och tamfjäderfä under senare år. Fågelinfluensaviruset är som de […]

Läs mer 2023/03/16

Hur ser det långsiktiga arbetet/forskning kring djurvälfärd etc ut hos Svensk Fågel?

Inom Svensk Fågel finns en arbetsgrupp med särskilt fokus på forskningsfrågor som består av personer med kompetens inom hela värdekedjan d.v.s. inom områden som rör djurvälfärd, djurhälsa, foder och slakteri. Viktiga forskningsområden för Svensk Fågel just nu: Djuromsorg – vad uppfattas som god omsorg? Benhälsa och god djurvälfärd Hållbarhet och klimat Hälsa – vad är […]

Läs mer 2023/03/16

Samarbetar Svensk Fågel med någon djurskyddsorganisation?

Svensk Fågel har en dialog med olika djurskyddsorganisationer (World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Vi Konsumenter) för att redovisa hur den svenska matfågelbranschen arbetar med djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd. Svensk Fågel ingår även i flera av myndigheternas dialog- och referensgrupper inom djurskydd.

Läs mer 2023/03/16

Har Svensk Fågel uppfyllt de krav/de punkter som ställs i ECC?

Många av punkterna i ECC är redan uppfyllda av Svensk Fågels medlemmar, andra är under utredning som en del i Svensk Fågels utvecklingsarbete och ytterligare några punkter har vi drivit längre och uppfyller här högre kriterier än ECC gällande svensk kycklinguppfödning. Se den här tabellen för detaljnivå: https://svenskfagel.se/wp-content/uploads/2022/11/ecc-jmfr-sf-20221102.pdf

Läs mer 2023/03/16

Vad skiljer Sveriges krav och kontroller från EU:s gällande kycklinguppfödning?

När det gäller kycklingarnas välmående följer Svensk Fågels medlemmar både svensk djurskyddslag, den tuffaste i världen, samt branschorganisationens egna stränga regler och djurskyddskrav. Svensk Fågels olika övervaknings- och kontrollprogram ställer ännu striktare krav och kontroller än vad som regleras i EU och den nationella lagstiftningen. Sammantaget har det skapat en verksamhet som föregår som gott […]

Läs mer 2023/03/16

Varför följer inte Svensk Fågel ECC?

För Svensk Fågel är frågor om djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och god djurhälsa med låg användning av antibiotika grunden för en hållbar kycklinguppfödning och har så varit under många år, långt innan ECC-kraven framhölls. Som branschorganisation har Svensk Fågel därmed på många sätt mer långtgående krav än de som framförs i ECC, European Chicken Commitment, som är […]

Läs mer 2023/03/16

Är kyckling och kalkon från Svensk Fågels medlemmar halalslaktad?

Det finns olika tolkningar av hur slakt ska genomföras för att bli halal, ett sådant exempel är bedövning av djur inför slakten. All kyckling och kalkon som bär Svensk Fågels märkning har bedövats före slakt enligt svensk djurskyddslagstiftning, som ställer mer långtgående krav på bedövning än vad EU-reglerna anger. Inget av Svensk Fågels slakterier halalslaktar. […]

Läs mer 2023/03/16

Hur bedövas djuren före slakt, används el eller gas?

Mer än 50 % av djuren bedövas idag med gas. Elbedövningen håller på att fasas ut, men att byta metod kräver en om- eller nybyggnation. Därför kan det vara svårt för en del slakterier att ställa om direkt på grund av brist på yta eller möjlighet till investering.

Läs mer 2023/03/16

Hur lång tid går det mellan insamling och slakt?

Den totala tiden från att de samlas in tills det att de har slaktats överskrider sällan 8 timmar. Fjäderfä får transporteras 12 timmar nattetid eftersom fjäderfän till skillnad från däggdjur har kräva som är ungefär som en ”matsäck” för kycklingarna som de bär med sig. Om transporten sker vid tidpunkten då de sover så tillåter […]

Läs mer 2023/03/16

Hur är transporten till slakteriet?

För att undvika onödig stress samlas kycklingarna när stallet är nedsläckt och kycklingarna ligger still och vilar. Själva transporten sker med bilar som är anpassade för levande djur och har oftast temperaturreglering.

Läs mer 2023/03/16

Kan fåglarna skadas och bryta sina vingar på väg till slakt?

Hanteringen av fåglar på väg till slakt är noga reglerad och följs upp av myndighetskontroller samt av experter och ackrediterat oberoende kontrollorgan på uppdrag av Svensk Fågel. Svensk Fågels medlemmars kycklingarna och kalkonerna hanteras på ett bra sätt som inte ger upphov till skador eller stress bland djuren. Enligt en uppgift har ett slakteri i […]

Läs mer 2023/03/16

Trimmar ni fåglarnas näbbar?

Nej, svenska bönder trimmar inte fåglarnas näbbar, det är förbjudet enligt svensk lag. Metoden används ofta utomlands för att motverka att stressade och/eller understimulerade fåglar, framförallt könsmogna och vuxna djur, skadar varandra genom hackning. I Sverige jobbar vi istället förebyggande med en bättre fodersammansättning bra miljö i stallarna. Könsmogna kalkoner får exempelvis halmbalar och bollar […]

Läs mer 2023/03/16

Stämmer det att nästan alla kycklingar är halta vid fem veckors ålder?

Nej. Detta är en myt som tyvärr spritt sig. På nätet cirkulerar flera fall som inte är representativ för Sverige och för majoriteten i den svenska lantbruksnäringen. De är fall där dålig skötsel och andra omständigheter resulterat till en dålig djurhållning.

Läs mer 2023/03/16

Hur många kycklingar bor det per kvadratmeter?

Sverige tillåter en maximal beläggning (djurtäthet) på 36 kilo kyckling per kvadratmeter. I många länder regleras inte beläggningen i kycklingstallet alls. Inom EU gäller dock sedan juni 2010 maximalt 42 kilo kyckling per kvadratmeter. Svenska kycklingar har gått om plats – de går lösa i uppvärmda, luftiga stallar på en bädd av halm, flis eller […]

Läs mer 2023/03/16

Får kycklingarna vistas utomhus?

Kycklingar är känsliga djur som lätt drabbas av olika typer av smittor. Campylobacter tillhör de vanligaste men även salmonella och fjäderfäsjukdomar som newcastlesjuka och aviär influensakan förekomma. För bönder och konsumenter som vill ha kycklingar som skyddats från smitta, finns kyckling som växer upp i stora luftiga och uppvärmda stallar.  Fönster släpper in dagsljus och […]

Läs mer 2023/03/16

Varför växer kycklingen nästan dubbelt så mycket som sin vuxna vilda släkting?

Vilken storlek en kyckling har beror på ras och storleken däremellan kan variera. Fåglar växer generellt snabbt, och ska i det naturliga tillståndet växa snabbt för att vara flygfärdiga framåt sommaren efter att de har kläckts på våren. Fåglarna som används för livsmedel skiljer sig väsentligt från den gamla djungelhönan då de är en korsning […]

Läs mer 2023/03/16

Kycklingarna är stora. Vad matar ni dem med?

Kycklingarna som växer upp hos våra bönder är en korsras som är anpassad för fågelkött och deras storlek är helt naturlig. De får inga hormoner, ingen tillväxtantibiotika (vanligt utomlands) och heller inget fiskmjöl eller GMO-soja. Maten besår huvudsakligen av spannmål från svenska gårdar.

Läs mer 2023/03/16

Vilka kycklingraser används?

I Sverige finns det idag tre olika typer av kycklingraser, Ross 308, Ranger Gold och Hubbard. De flesta av Svensk Fågels medlemmar använder idag Ross 308 i sina stallar, men även Ranger Gold och Hubbard används i viss utsträckning. Ross 308 är genom avel anpassade för uppfödning av traditionell svensk kyckling och uppfyller kraven som […]

Läs mer 2023/03/16

Kan kycklingarnas levnadsförhållanden orsaka stress, sjukdomar och andra besvär?

Nej – den generella hälsostatusen bland våra svenska fåglar är idag mycket bra. Våra bönder betraktas som föredömen globalt och i Sverige är antibiotikaanvändningen extremt låg. Endast sjuka fåglar får antibiotika och då på ordination av veterinär.

Läs mer 2023/03/16

Vad händer med tuppkycklingarna, avlivas de?

Nej, inom svensk matfågeluppfödning görs ingen skillnad vad gäller kön, därför sker ingen avlivning av tuppkycklingar. Alla friska kycklingar tas tillvara och går till uppfödning hos bonden. Matfågeluppfödning skiljer sig därmed från äggproduktion med värphöns för konsumtionsägg, en annan bransch och produktionsform där mer information finns att få från branschorganisationen Svenska Ägg.

Läs mer 2023/03/16

Sitter kycklingarna i bur?

Nej – det förekommer aldrig i Sverige. Svenska bönder arbetar enligt världens striktaste djurskyddsregler, allt för att djuren ska ha det bra. Fåglarna växer upp i stora luftiga stallar där de kan sprätta fritt på en bädd av halm, flis eller kutterspån. De har fri tillgång till mat och vatten samt mörka perioder för vila.

Läs mer 2023/03/16

Hur gamla är kycklingarna när de kommer till gården?

Kycklingarna kommer till gården när de är nykläckta. Till skillnad från däggdjur så har de en gulesäck som tillhandahåller dem den näring som den nykläckta kycklingen behöver. I stallet är det också uppvärmt och det finns fri tillgång till mat och vatten som kycklingen enkelt hittar till så fort de anländer till gården.

Läs mer 2023/03/16

Varför har inte ekologisk kyckling eller kyckling med tillgång till utevistelse (free range) märkningen?

Olika märkningar har olika krav. Svensk Fågel har höga krav när det gäller smittskydd, på gårdsnivå innebär det bland annat att kycklingarna hålls inomhus. Fåglar som vistas utomhus löper större risk att drabbas av bakterier och smittor och uppfyller därmed inte Svensk Fågels krav om smittskydd på gården. Några av Svensk Fågels medlemsföretag säljer både […]

Läs mer 2023/03/16

Varför övergår ni inte till märkningen ”Från Sverige”?

Märkningen ”Från Sverige” är endast en ursprungsmärkning som visar att produkten kommer från Sverige. Vår Svensk Fågel-märkning ställer även krav på kvalitet och kontroll som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet i hela värdekedjan (se ovan).

Läs mer 2023/03/16

Vem kontrollerar att kraven uppfylls?

För att garantera hög standard och livsmedelssäkerhet genomförs löpande kontroller. Kontrollerna omfattar djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd för hela kycklingen och kalkonens liv, från uppfödningen på gården till lastning, transport och slakt. Veterinärer från Livsmedelsverket finns på plats på slakterierna för att inspektera fåglarna och se till att reglerna följs. Resultaten från kontrollerna rapporteras årligen till […]

Läs mer 2023/03/16

Vilka kan bli medlemmar i Svensk Fågel?

Endast de som uppfyller Svensk Fågels krav och kontroller som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet kan bli medlemmar. Svensk Fågels medlemmar representerar 99,2 procent av matfågelproduktionen i Sverige.

Läs mer 2023/03/16

Kan andra än medlemmarna använda märkningen?

Nej, endast de som är knutna till Svensk Fågel och uppfyller våra krav får använda märkningen. Du hittar alltid den Gula Pippin på produkter från våra medlemsföretag, och ibland också på produkter från mataffärernas egna varumärken. Då betyder det att butiken har köpt in kycklingen eller kalkonen från någon av våra medlemmar.

Läs mer 2023/03/16

Vilka får använda märkningen?

Produkter som kommer från Svensk Fågels medlemmar får bära märkningen. Medlemmarna består av kläckerier, uppfödare, fodertillverkare och slakteriföretag som ska vara godkända enligt programmen i hela värdekedjan.

Läs mer 2023/03/16

Vad står Svensk Fågels märkning för?

Vår märkning – Den Gula Pippin – garanterar att kycklingen eller kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Märkningen är också ett bevis på att fåglarna är uppfödda enligt strikta kvalitets- och kontrollprogram för djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd där kraven är hårdare än svensk djurskyddslag. Svensk Fågels bönder och företag ska dessutom sträva […]

Läs mer 2023/03/16