Campylobacter

Vad är campylobacter?
Campylobacter är en tarmbakterie som kan orsaka magsjuka hos människor. Vanligast är den bland vilda småfåglar och i små vattendrag, men bakterien finns också hos hundar, katter, nötkreatur, grisar och kycklingar samt i opastöriserad mjölk.

Campylobacter kan överföras till människor via direktkontakt med djur, förorenat dricksvatten, bristande hygien vid hantering av rått kött eller otillräcklig upphettning av rått kött. Vid god kökshygien och rätt tillagning finns ingen risk att bakterien orsakar någon magsjukdom. Alla bakterier, inklusive campylobacter, dör vid upphettning till minst 70 grader.

Kontrollprogram
Genom forskning och praktiska försök är Sverige sannolikt ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling. Svensk Fågel har sedan mitten av 1980-talet aktivt verkat för åtgärder som ska minska förekomsten av campylobacter i kycklingflockar. Ambitionen för branschen är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella.

År 1988 startade Svensk Fågel, tillsammans med myndigheterna, ett övervakningsprogram i syfte att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling. Under 2001 omarbetades och uppgraderades övervakningsprogrammet för att under fyra år drivas i ett gemensamt EU-finansierat projekt tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Smittskyddsinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten).

Inom projektet genomfördes riktade studier på gårdsnivå för att ytterligare minska antalet positiva kycklingflockar.

Den EU-finansierade delen av projektet avslutades 2005 och idag drivs övervakningsprogrammet med Svensk Fågel som huvudman. Utöver provtagning av varje flock i samband med slakt genomförs även riktade studier. Vidareutveckling av programmet och budget ska varje år godkännas av Jordbruksverket efter dialog  i Campylobacternämnden där både Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA och Folkhälsomyndigheten bjuds in.

Resultat
De åtgärder som vidtagits genom åren har sänkt antalet positiva flockar från cirka 60 procent år 1989 till 4,6 procent år 2019 utslaget över året. Enligt undersökningar så varierar antalet flockar som bär på campylobacter med årstiderna. Förekomsten av campylobacter är som högst under sensommar och höst.

Procent per månad 2013-2020


Jämförelse med andra länder
Svensk kycklingproduktion ligger på en mycket låg nivå i ett internationellt perspektiv. Ur ett större perspektiv ligger svensk kycklingproduktion på en unikt låg nivå med i medeltal 4,6 procent campylobacter hittills för år 2019. I andra länder, både inom och utanför EU är nivåer på 50-70 procent inte ovanligt.

Under 2012 genomförde Svensk Fågel i samarbete med SVA en rad riktade studier för att få jämförbara resultat mellan olika länder och produktionsformer. Små- eller storskalig produktion är inte avgörande utan förekomsten av campylobacter är i huvudsak beroende av standard på kycklingarnas miljö, stallar och de biosäkerhetsåtgärder som eventuellt tas. I Sverige är detta styrt av kontrollprogram med strikta krav på biosäkerhetsåtgärder för medlemmar inom Svensk Fågel.

Resultat i procent
EU-genomsnitt kyckling: 75 % positiva
Småskalig uppfödning i Sverige: 62 % positiva
Ekologisk uppfödning i Sverige: 80 % positiva
Svensk traditionell uppfödning: 9,2 % positiva

Årsrapport campylobacter 2019
Mer om campylobacter