Fågel och forskning

Inom Svensk Fågel finns en arbetsgrupp med särskilt fokus på forskningsfrågor. Gruppen består av personer med kompetens inom hela värdekedjan d.v.s. inom områden som rör djurvälfärd, djurhälsa, foder och slakteri. Gruppens syfte är att identifiera vilka behov branschen har samt att uppmana forskare att ansöka om medel inom befintliga anslag utifrån branschens behov.

Kunskap är en färskvara och av den anledningen håller Svensk Fågel årligen utbildning för sina medlemmar baserat på våra kvalitetsprogram och de årliga resultaten. Behovet av kunskap är lika viktigt för rådgivare, byggkonsulter samt kunder, konsumenter och övriga i samhället för att förstå de utmaningar som våra medlemmar dagligen utsätts för samtidigt som de strävar efter att nå en högre och hållbarare livsmedelskvalitet. Klimatutveckling, urbanisering och befolkningstillväxt kräver också innovation och forskning inför utmaningar som vi tidigare inte stått inför. I synnerhet när det gäller klimateffektivisering och bekämpning av sjukdomar och smittämnen (zoonoser och epizootier).

Det pågår en hel del diskussioner kring framtida forskning inom livsmedelssektorn och med regeringens antagna livsmedelsstrategi har också ett flertal förfrågningar ställts till Svensk Fågel, vad gäller medverkan i referensgrupper. Därför måste både prioriteringar göras och en forskningsstrategi fastställas.

Forskningsgruppen inom Svensk Fågel

Inom Svensk Fågel finns en grupp som består av kompetens inom hela värdekedjan inom områden som rör djurvälfärd, djurhälsa, foder och slakteri. Gruppens syfte är att identifiera vilka behov branschen har samt uppmana forskare att ansöka om medel inom befintliga anslag utifrån vad branschen har behov av. Därmed initieras förhoppningsvis en mer behovsanpassad forskning som kan komma till användning för branschen och där resurser avsätts på ett effektivt sätt. Gruppen utses årligen av Svensk Fågels styrelse.

Svensk Fågels forskningsgrupp består av:

Anna Silvera , Husdjursagronom , PhD Etologi och Djurskydd, Lin Bergh-Nilsson, Primärchef Blentagruppen, Pia Gustavsson, veterinär på Svensk Fågel, Henrik Lillje, uppfödare/kycklingbonde, Jenny Andersson, uppfödare/kycklingbonde, Maria Donis, VD för Svensk Fågel, Eva Berndtson, veterinär för SweHatch.

Vid intresse att företrädare från Svensk Fågel eller medlemsföretag samt lantbrukare ska medverka i forskningsprojekt så är det viktigt att man är ute i god tid, så att projekt och tidsåtgång kan beräknas samt att det inryms i de prioriterade forskningsområden. Vidare är det angeläget att i god tid ange datatillgång för att stämma av med ägare av datan och att det enligt GDPR-granskning går att lämna ut efterfrågad data.

Frågor att fundera över

Matfågelbranschen består av företrädare från hela värdekedjan. Därmed finns stora möjligheter att tillsammans identifiera gemensamma problem och fördelar som man måste uppnå för att kunna driva en konkurrenskraftig produktion. Ett fåtal men även varierande storlek bland företagen möjliggör såväl en högre kapitaltillförsel men också en flexibilitet att hitta innovation och forskningsprojekt.

Viktiga forskningsområden

 1. Antal individer som vi hanterar – hur belyser man fördelar med större besättningar/flockar, hur kommunicerar man så att konsumenter förstår  den miljö som de flesta kycklingar föds upp i (storlekar som gårdar/avdelningar)?
 2. Alternativ användning till soja – mer lokala råvaror (åkerbönor, alger, insekter etc.)
 3. Djuromsorg – vad uppfattas som god omsorg?
 4. Vad är riktigt kvalitet? På vilket sätt påverkar smaken och miljö, uppfödning och hantering på slakteriet?
 5. Hälsa – vad är hälsosamt med kyckling? Utveckla kunskapen kring näringsmässiga aspekter när det gäller kyckling
 6. Vetenskapliga underlag när det gäller köttkontroll (för diagnoser som innebär relativt hög kassation).
 7. Effektivisera kontroll på gårdar och slakteri – hitta tekniska medel och indikationer som kvalitetssäkrar kontrollen.
 8. Omvärldsanalys av befintlig forskning internationellt – hur dockar vi på men även hämtar hem resultat av internationell forskning? Tex om alternativ till antibiotika/koccidiostatika där mycket internationell forskning pågår idag.
 9. Byggfrågor – ta fram ett typstall som effektiviserar godkännande i samband med nybyggnation.
 10. Hållbarhetsprojekt – mynna ut i förslag, tex. effektivisering av vattenförbrukning, såväl på gård, kläckeri som slakteri, dvs. greppa vattenresurser.
 11. Hur kan man förbättra förpackningar för än mer hållbara samt behovsanpassade förpackningar?
 12. Skapa ekonomiska och juridiska infallsvinklar som ett medel för en konkurrenskraftig produktion.
 13. Produktutveckling av bi-produkter eller alternativ användning för det som idag används till minknäringen.
 14. Ventilation- och ammoniakutsläpp.
 15. Gödselhantering och användning inklusive fler alternativ till hantering vid salmonellaspärr.

Mer information och kontakt

Vid förfrågningar kopplat till Svensk Fågels forskningsprojekt, kontakta:

Anna Silvera , Husdjursagronom , PhD Etologi och Djurskydd

Telefon: 0724 536 453

Mail: anna.silvera@svenskfagel.se

SF forskningspolicy