Svensk Fågel i jämförelse med ECC

För Svensk Fågel är frågor om djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och god djurhälsa med låg användning av antibiotika grunden för en hållbar kycklinguppfödning och har så varit under många år, långt innan ECC-kraven framhölls.

När det gäller kycklingarnas välmående följer Svensk Fågels medlemmar både svensk djurskyddslag, den tuffaste i världen, samt branschorganisationens egna stränga regler och djurskyddskrav. Svensk Fågels olika övervaknings- och kontrollprogram ställer ännu striktare krav och kontroller än vad som regleras i EU och den nationella lagstiftningen. Sammantaget har det skapat en verksamhet som föregår som gott exempel i övriga EU och resten av världen.

Svensk Fågel följer mer långtgående krav
Som branschorganisation har Svensk Fågel därmed på många sätt mer långtgående krav än de som framförs i ECC, European Chicken Commitment, som är framtaget av djurrättsorganisationer inom EU.  Alltså är många av punkterna i ECC redan uppfyllda av Svensk Fågels medlemmar, andra är under utredning som en del i Svensk Fågels utvecklingsarbete och ytterligare några punkter har vi drivit längre och uppfyller här högre kriterier än ECC gällande svensk kycklinguppfödning.

Svensk Fågel har en dialog med olika djurskyddsorganisationer (World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Vi Konsumenter) för att redovisa hur den svenska matfågelbranschen arbetar med djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd. Svensk Fågel ingår även i flera av myndigheternas dialog- och referensgrupper inom djurskydd.

Här följer en jämförande tabell mellan ECC och Svensk Fågels krav:

Kriterie
ECC-
ska uppfyllas senast 2026
Svensk Fågel
Följa EU:s djurskyddslagstiftning EU:s djurskyddslagstiftning ska följas Uppfylls redan och tillämpar ännu strängare krav
Beläggning 30 kg/m2 Max 36 kg/m2 , men bara om stallet och djurvälfärden uppfyller högsta standard enligt djuromsorgsprogrammet.
Raser Hälsosammare raser av långsamtväxande typ Ställer inga krav på någon specifik ras, utan ställer istället samma höga djursvälfärdskrav oavsett ras. De korsade raser som är vanligast är friska, robusta och har god benhälsa, tack vara en balanserad avel, men framförallt god skötsel, rätt foder och förebyggande smittskyddsarbete. Långsamväxande raser finns att tillgå men försäljningen är minimal.
Ljus 50 lux Minst 20 lux enligt lagkrav, men ljusintensiteten kan variera beroende på årstid och väder. Svenska stall har nämligen dagsljusinsläpp. Ljus och mörker anpassas efter djurens dygnsrytm, vilket både stimulerar till aktivitet (som ger starka och friska djur) men även ger kycklingarna möjlighet sova ostört.
Miljöberikning Sittpinnar och substrat att picka på Svensk Fågel har utfört ett projekt där miljöberikning, dvs olika  metoder för att stimulera djurens naturliga beteenden, som picka, krafsa och sandbada testades. Resultaten visade inga skillnader i välfärd mellan de djur som fick tillgång till de olika typerna av berikning och de som inte fick det. Däremot kan vissa av metoderna bidra till sämre stallklimat och blöta ströbäddar och därmed riskera en sämre djurvälfärd, samt att de inte uppfyller Sveriges höga smittskyddskrav. Andra beteenden, som att sandbada, utför djuren redan i dag i ströbädden som är torr och lucker.
Luftkvalitet Ska uppfylla Annex 2.3 enligt EU Broiler Directive Uppfyller kraven. Luftkvaliteten i svenska stallar är mycket god.
Burar Förbud av burar Uppfyller kraven, inga svenska kycklingar sitter i bur.
Gasbedövning Enbart gasbedövning Elbedövning är under utfasning (plan 2023–2025) och cirka hälften av svenska kycklingar bedövas idag med gas.
Tredjepartsgranskning Krav på tredjepartsgranskning och transparens Svensk Fågels medlemmar kontrolleras idag av ett ackrediterat kontrollorgan, utöver de kontroller som myndigheterna utför.

Utöver detta måste Svensk Fågels medlemmar
uppfylla fler stränga krav, som inte finns med i ECC, t.ex:

Fothälsoprogram Kontrolleras på alla flockar. Kycklingarnas fötter är en stark indikator på djurens välfärdsstatus och hur de har haft det i stallet under sin uppväxt.
Neddragning i beläggning Om fothälsan inte är god eller om stallet och djurvälfärden inte uppfyller högsta standard, sänks beläggningsgraden. Det är bara de som presterar på topp gällande djurvälfärd som får ha max 36 kg/m2
Krav på naturligt ljus Obligatoriskt i alla stallar som är byggda efter 1994.

 

Mer information om Svensk Fågels djuromsorgsprogram finns här

Mer information om Svensk Fågels miljöberikningsstudie

Vid frågor om hur Svensk Fågel arbetar med djurvälfärd kontakta:

Anna Silvera
Fil.dr. Etologi och djurskydd
Hållbarhetstrateg
Svensk Fågel

Tel: 072 453 64 53
E-post: anna.silvera@svenskfagel.se

ECC och Svensk Fågel i jämförelse, som pdf:

ECC och Svensk Fågel i jämförelse 

 

Senast uppdaterad: 20 september 2023