Koccidios- och Clostridiosprogrammet

Vad är Koccidier
Koccidier är en tarmparasit som förekommer hos alla fjäderfän, även hobbyhöns, och orsakar en infektion som är oerhört smärtsam för djuren. Eftersom Svensk Fågels medlemmar värnar om djurhälsa anser man att det inte är etiskt försvarbart att inte förebygga koccidios. Därför tillsätts jonofor koccidostatika i fodret.

Koccidiostatika
Jonofor koccidiostatika gör så att koccidiernas transport av salter genom parasiternas cellmembran rubbas, vilket i sin tur påverkar koccidiernas vätskebalans och de dör. Jonoforer är effektiva mot koccidier samtidigt som de tillåter en viss utveckling av motståndskraft hos kycklingen.

Eftersom jonoforer framförallt har effekt mot koccidier och används för att förebygga parasitsjukdomen koccidios betraktas de som medel mot parasiter och inte som det vi i dagligt tal menar med antibiotika. I EU:s lagstiftning skiljer man också på antibiotika och koccidiostatika. Koccidiostatika används inte för att behandla bakterieinfektioner hos människor eller djur.

Branschen söker hela tiden alternativ till den jonofora koccidiostatikan men idag finns inget alternativ som inte orsakar resistens mot parasiten eller miljöproblem. De rutiner som fungerar mot till exempel salmonella – strikt omgångsuppfödning med noggrann rengöring och desinfektion mellan omgångarna samt hög biosäkerhet under tiden det finns kycklingar i stallet – fungerar inte mot koccidios. Det är inte beläggningsgraden, det vill säga antalet djur i stallet, som avgör om koccidios bryter ut i en flock eller inte. Utbrott av tarminfektionen förekommer även i flockar med låg beläggning, i hobbyflockar och i flockar som vistas ute.

Kontrollprogram
För att noggrant följa upp användningen av koccidiostatika har Svensk Fågel, sedan mer än tio år tillbaka, drivit ett frivilligt kontrollprogram avseende koccidios och clostridios (KC) hos kycklingar. Programmet genomförs och organiseras i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:17) om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur.

Syftet med kontrollen är att registrera förbrukning, fastställa typ av koccidiostatika och tillåten iblandningsmängd, följa eventuell resistensutveckling hos fjäderfän, utreda eventuella koccidieangrepp och ha nära kontakt med forskningen.

Svensk Fågels ansökan om att få anordna KC-kontroll godkänns av Jordbruksverket.

Årsrapport 2017
De senaste siffrorna inom vårt Koccidios- och Clostridiosprogram hittar du här:
Årsrapport 2017 KC populär slutlig