Om märkningen

Vad står Svensk Fågels märkning för?
Branschorganisationens märkning med den Gula Pippin garanterar att kycklingen och kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige – oavsett vilken produkt det rör sig om. Men den är också mer än bara en ursprungsmärkning. Den Gula Pippin garanterar en frisk och salmonellafri kyckling eller kalkon som vuxit upp under goda förhållanden, i skydd av ett flertal stränga djuromsorgsprogram, på gårdar som arbetar klimatsmart.

Vilka får använda märkningen?
Produkter som kommer från Svensk Fågels medlemmar får bära märkningen. Medlemmarna representerar hela kedjan och består av uppfödare, slakterier, avelsföretag och foderföretag som alla arbetar enligt branschorganisationens kvalitets- och kontrollprogram.

Kan andra än medlemmarna använda märkningen?
Ja, till exempel tillverkare, handel och grossister som inte är medlemmar får använda märkningen på sina egna produkter förutsatt att både bonden och slakteriet som levererar fågelköttet är medlemmar och godkända enligt kraven som ställs för att använda märket.

Vilka kan bli medlemmar i Svensk Fågel?
Endast de som uppfyller Svensk Fågels krav och kontroller som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet kan bli medlemmar. Svensk Fågels medlemmar representerar 99,2 procent av matfågelproduktionen i Sverige.

Vem kontrollerar att kraven uppfylls?
För att garantera hög standard och livsmedelssäkerhet genomförs löpande kontroller. Kontrollerna omfattar djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd för hela kycklingen och kalkonens liv, från uppfödningen på gården till lastning, transport och slakt. Veterinärer från Livsmedelsverket finns på plats på slakterierna för att inspektera fåglarna och se till att reglerna följs. Resultaten från kontrollerna rapporteras årligen till myndigheter och en referensgrupp på Jordbruksverket som även består av representanter från Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, SVA samt intresseorganisationer.

Förutom dessa kontroller har Svensk Fågel anlitat ett oberoende ackrediterat kontrollorgan som gör ytterligare kvalitetskontroll i samband med lastning, transport och hantering på slakteriet. Kontrollerna är en viktig byggsten i Svensk Fågels kvalitetsarbete. För oss är förtroende viktigt och till skillnad från till exempel utländska aktörer nöjer vi oss inte med bra program – vi vill även kunna garantera att de krav som ställs följs. Läs mer om Svensk Fågels olika program.

Varför övergår ni inte till märkningen ”Från Sverige”?
Märkningen ”Från Sverige” är endast en ursprungsmärkning som visar att produkten kommer från Sverige. Vår märkning med den Gula Pippin ställer även krav på kvalitet och kontroll som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet i hela värdekedjan (se ovan).

Varför har inte ekologisk kyckling eller kyckling med tillgång till utevistelse (free range) märkningen?
Olika märkningar har olika krav. Svensk Fågel har bland annat höga krav när det gäller smittskydd. På gårdsnivå innebär det bland annat att kycklingarna hålls inomhus. Fåglar som vistas utomhus löper större risk att drabbas av bakterier och smittor och uppfyller därmed inte Svensk Fågels krav om smittskydd på gården. Några av Svensk Fågels medlemsföretag säljer både Gula Pippin-kyckling och ekologisk eller free range-uppfödd kyckling, men det är alltså enbart produkter som uppfyller våra krav som får bära märkningen.

Är kyckling och kalkon från Svensk Fågels medlemmar halalslaktad?
Det finns olika tolkningar av hur slakt ska genomföras för att bli halal, ett sådant exempel är bedövning av djur inför slakten. All kyckling och kalkon som bär Svensk Fågels märkning har bedövats före slakt enligt svensk djurskyddslagstiftning,som ställer mer långtgående krav på bedövning än vad EU-reglerna anger.

Senast uppdaterad: 27 mars 2017