Årsstämma och nya styrelseledamöter

Torsdagen den 17 mars, hölls Svensk Fågels årsstämma.Totalt fem nya ledamöter, ordinarie och suppleanter valdes in till Svensk Fågels styrelse:

Patrik Larsson (efterträder Juha Sarkkinen), Senior Vice President, Atria Poultry, valdes in som ordinarie ledamot.

Johan Andersson (efterträder Ola Andersson), Ordförande SweHatch samt ansvarig Live Operations, Kronfågel, valdes in som ordinarie ledamot.

Martin Starkman, tidigare suppleant valdes in som ordinarie ledamot (efterträder Mats Hedlund) Kommersiell Direktör, Kronfågel

Frida Ottersten, kycklinguppfödare från Lidköping:

Och Jonas Tunestål VD och koncernchef på Scandi Standard valdes som suppleanter också in till styrelsen.

Vid den konstituerande styrelsemötet valdes därefter Jenny Andersson, kycklinguppfödare till ordförande och Martin Starkman till vice ordförande. Enligt Svensk Fågels stadgar väljs alltid en uppfödare till ordförande och vice ordförande väljs från ett medlemsslakteri

– Jag är stolt och hedrad av att som ordförande för Svensk Fågel få vara en aktiv del vår branschorganisation, säger Jenny Andersson. Sedan några veckor pågår ett krig där Rysslands angrepp på Ukraina drabbar det ukrainska folket på ett fruktansvärt sätt. Vidden av kriget och dess konsekvenser för Ukraina är enorma. Kriget medför också stora konsekvenser för oss alla. I denna kris behöver vi säkerställa den svenska livsmedelsförsörjningen och stärka den svenska självförsörjningsgraden. För det krävs snabba politiska insatser och skyndsamma prisjusteringar för att våra medlemmar ska våga fortsätta satsa på svensk matfågelproduktion.

Under stämman presenterades verksamhetsåret 2021 ett år präglat av pandemi och fågelinfluensa men där Svensk Fågels medlemmar ändå lyckats leverera svensk kyckling och kalkon med hög kvalitet både vad gäller hållbarhet, djurvälfärd, hälsa och livsmedelssäkerhet.

Produktion och konsumtion matfågel 2021

Under stämman redovisades Jordbruksverkets aktuella siffror som visar att matfågel är det köttslag som har ökat mest sedan 1980 och mer än fyrdubblats till 23,1 kg per person 2021. Fågelköttkonsumtionen står dock endast för cirka 29 procent av den totala svenska köttkonsumtionen. Totalt ökade den svenska produktionen med +6 procent och landade på 182,6 tusen ton.

Den totala matfågelkonsumtionen ökade med +6,6 procent. Importen ökade med 10,2 procent och exporten ökade med 12,4 procent. Andelen svenskt fågelkött av den totala konsumtionen landade på 75,9 procent och innebar knappt en minskning med -0,6 procent. En orsak till detta hänvisar Jordbruksverket till de klingade effekterna av pandemin under 2021, vilket framför allt betyder att importen tog tillbaka marknadsandelar, i synnerhet när uteätandet ökade under året.

Svensk Fågels verksamhetsberättelse 2021_

Namn Kopplade företag Suppleant
Ordinarie
Slakteri
Martin Starkman Kronfågel Jonas Tunestål, Scandi Standard
Peter Andersson Blentagruppen Johan Ekerot, Blentagruppen
Patrik Larsson Atria Sweden Daniel Magnusson, Atria Sweden
Uppfödare
Jenny Andersson Stjärnamo Kyckling Arvid Tunemar, Vastad Kyckling AB
Jens Christensen Hättorps Gård Frida Ottersten, Lunnebergs lantbruk AB
Ulrik Helgstrand Rösängs lantbruk Eskil Svensson, EskilsGård
Kläckeri
Torbjörn Persson Blentagruppen Nina Yngwe, Blentagruppen
Johan Andersson SweHatch Thomas Carlsson, Aviagen
Foder
Sven Hellberg Lantmännen Fredrik Reis, Svenska Foder
Maria Donis Svensk Fågel Service

Uppdaterade siffror för matfågel (konsumtion, produktion, import och export) 

För mer information, kontakta: Maria Donis, VD: 070 825 48 58, maria.donis@svenskfagel.se