Bakläxa för Livsmedelsverket om slaktavgift

Svensk Fågel har tillsammans med Svenska Köttföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) under flera år ifrågasatt Livsmedelsverkets höga avgifter vid slakterikontroll. De höga avgifterna har påverkat både svenska bönders och livsmedelsföretagens konkurrenskraft. Branschen får nu medhåll från Kammarrätten som återförvisar avgiftsfrågan till Livsmedelsverket för ny prövning.

Livsmedelsverket är på grund av EU-lagstiftning skyldiga att ta ut en avgift från slakterier för offentlig kontroll. De senaste åren har kontrollavgifterna i Sverige, och kostnaderna för de enskilda slakterierna, ökat kraftigt. Sverige har i nuläget bland de högsta kontrollavgifterna inom hela EU. Branschen har vid ett flertal tillfällen påpekat till myndighet och regering att konkurrenskraften för svenska lantbrukare och livsmedelsföretagare undergrävs genom orättvist stora kostnader för de svenska företagen.

– Livsmedelsverket ska inte få ta ut hutlösa avgifter som försämrar svenska kött- och fågelföretagares konkurrenskraft, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Hon menar att Kammarrättens dom, som innebär att Livsmedelsverket får bakläxa och ska handlägga saken på nytt, betyder mycket för kött- och fågelföretagen samt lantbrukarna i Sverige:

–Vi, Svensk Fågel, har gått ihop med Svenska Köttföretagen i den här frågan för att visa vilken dignitet frågan har.  Självklart är det viktigt med kontroller och att ha en officiell veterinär från Livsmedelsverket på plats, men vi kan inte acceptera den avgiftshöjning på upp till 40 procent som Livsmedelsverket genomförde 2017. Avgiftshöjningen innebär i praktiken försämrade konkurrensvillkor i förhållande till importproducenter, säger Maria Donis.

Kammarrättens dom
Branschföreningarna Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har, genom majoriteten av sina medlemsföretag, överklagat Livsmedelsverkets kontrollavgifter. De vill få prövat om Livsmedelsverkets avgiftsuttag är i enlighet med gällande regelverk inom EU. Kammarrätten har nu genom sina domar fastställt att Livsmedelsverkets beräkning av 2017 års avgifter innefattar ett flertal kostnader som inte får finansieras genom avgifter och att slakterierna därigenom betalat en för hög avgift. I domen uttalas att:

”Kammarrätten anser sammanfattningsvis att det i timtaxan som ligger till grund för det överklagade avgiftsbeslutet ingått ett antal kostnader som det strider mot kontrollförordningen att täcka genom avgifter.”

– Om domen vinner laga kraft måste Livsmedelsverket se över vad som ska ingå i köttkontrollavgiften. Det är inte rimligt att kostnader för generaldirektörens lön, IT och HR ska ligga i kontrollavgiften. Det ska bekostas genom anslag. Kontrollavgiften behöver i fortsättningen vara mer rättvis i enlighet med livsmedelsstrategin och följa EU:s regelverk vilket bör beaktas i en framtida avgiftsmodell för våra medlemmar, säger Maria Donis.

Mer information och kontakt:

Maria Donis, VD, Svensk Fågel
maria.donis@svenskfagel.se
070 825 48 58


Maria Donis, VD, Svensk Fågel