Låg nivå campylobacter i traditionell svensk kyckling

Livsmedelsverket skrev nyligen i ett pressmeddelande om magsjuka på grund av campolybacter  Färsk kyckling nämndes i sammanhanget liksom att god kökshygien drastiskt minskar risken att drabbas av campylobacterinfektion. Från branschens sida vill vi poängtera att Svensk Fågels medlemmar har fortsatt rekordlåg nivå av campylobacter, även för juni månad. 

– Vanligtvis är förekomsten av campylobacter högre vid den här tiden på året men under 2020 är det extremt få flockar med campylobacter. Hittills under juni är under 1 % positiva, tack vare att branschen och Svensk Fågels medlemmar har utarbetat effektiva metoder för att få ner campylobacternivåerna, säger Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel.

Vad är campylobacter?
Campylobacter är en tarmbakterie som kan orsaka magsjuka hos människor. Vanligast är den bland vilda småfåglar och i små vattendrag, men bakterien finns också hos hundar, katter, nötkreatur, grisar och kycklingar samt i opastöriserad mjölk.

Campylobacter kan överföras till människor via direktkontakt med djur, förorenat dricksvatten, bristande hygien vid hantering av rått kött eller otillräcklig upphettning av rått kött. Vid god kökshygien och rätt tillagning finns ingen risk att bakterien orsakar någon magsjukdom. Alla bakterier, inklusive campylobacter, dör vid upphettning till minst 70 grader.

Kontrollprogram
Genom forskning och praktiska försök är Sverige sannolikt ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling. Svensk Fågel har sedan mitten av 1980-talet aktivt verkat för åtgärder som ska minska förekomsten av campylobacter i kycklingflockar. Ambitionen för branschen är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella.

Den EU-finansierade delen av projektet avslutades 2005 och idag drivs övervakningsprogrammet med Svensk Fågel som huvudman. Utöver provtagning av varje flock i samband med slakt genomförs även riktade studier. Vidareutveckling av programmet och budget ska varje år godkännas av Jordbruksverket efter dialog  i Campylobacternämnden där Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SVA och SLU Sveriges Lantbruksuniversitet ingår.

Resultat
De åtgärder som vidtagits genom åren har sänkt antalet positiva flockar från cirka 60 procent år 1989 till 4,6 procent år 2019 utslaget över året. Enligt undersökningar så varierar antalet flockar som bär på campylobacter med årstiderna. Förekomsten av campylobacter är som högst under sensommar och höst.

Procent per månad 2013-2020

Jämförelse med andra länder
Svensk kycklingproduktion ligger även på en mycket låg nivå gällande campylobacter i ett internationellt perspektiv.  I andra länder, både inom och utanför EU är nivåer på 50-70 procent inte ovanligt, jämfört med den svenska låga nivån på 4,6 procent. Den senaste jämförande studien i EU är från 2008:

Små- eller storskalig produktion är inte avgörande utan en låg förekomst av campylobacter är i huvudsak beroende av standard på kycklingarnas stallar och de biosäkerhetsåtgärder som gäller för medlemmar inom Svensk Fågel. För kyckling med tillgång till utevistelse är nivåerna campylobacter högre (58,8 procent under 2019). Svensk, traditionell kyckling märkt med  gula pippin, ligger alltså bäst till när det gäller campylobacter.

Resultat i procent

Mer om campylobacter

För mer information, kontakta Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel:

Pia@svenskfagel.se
073 811 80 50