Kontrollprogram och åtgärd för vingskador

Svensk Fågels medlemmar arbetar i alla led enligt både svensk djurskyddslag och branschorganisationens egna kontrollprogram för att minimera skador och stress hos svenska kycklingar. 

–  Det är en självklarhet att minimera skador och stress hos djuren. I det här fallet har våra övervakningsprogram fångat upp en trendförändring och nödvändiga åtgärder har satts in, säger Anna Silvera, rikslikare och djurskyddsexpert, Svensk Fågel .

SVT har visat inslag om vingskador där ett av Svensk Fågels medlemsföretag, Guldfågeln, medverkade i en intervju i Rapport.  Inslaget handlade om frekvensen av vingskador på kycklingar som levereras till Guldfågelns slakteri där en tillfällig ökning skedde i början av förra året, i samband med  en systematisk rutinmätning som sker inom Svensk Fågels Djuromsorgsprogram.

Inom ramen för Svensk Fågels djuromsorgsprogram ingår djurskyddskriterier vid lastning, transport och hantering på slakteriet. Detta kontrolleras årligen av ett oberoende kontrollorgan. Andelen vingskador är en del av de övervakningsprogram som Svensk Fågel driver inom djuromsorg. Dessa mäts kontinuerligt på slakterierna, vilket har skett sedan 2007 och rapporteras till Svensk Fågel för uppföljning.

Lastningsmaskinen ersätter inte människor
Den maskin som används i samband med lastning av kyckling genomgick omfattande tester innan den godkändes för bruk i Sverige utav Jordbruksverket. Att använda maskiner och tekniska innovationer ersätter inte människan i hanteringen av djuren, utan ska ses som ett hjälpmedel för att göra hanteringen av djuren så skonsam som möjligt.

Lastningsmaskinen som används för att samla in kycklingar inför transport till slakteriet styrs av ett flertal människor som noga reglerar hastighet och riktning, baserat på kycklingarnas reaktioner. Dessa personer har lång erfarenhet av hantering av kyckling och god kunskap om lastingsmaskinens funktioner. Kycklingarna förs upp på ett rullband av roterande cylindrar försedda med långa, mjuka gummifingrar. Rullbandet för sedan kycklingarna till de transportbehållare som till sist körs ombord på lastbilen. Detta sker i dämpad belysning, vilket lugnar kycklingarna och minimerar stress.

Ett flertal vetenskapliga studier samt mer än ett decenniums användning i Sverige visar att den maskinella lastningen inte orsakar fler skador på kycklingarna än handlastning.

Kartläggning till grund för åtgärder
Frekvensen ökade vingskador noterades inom detta program hos ett medlemsföretag och insatser inleddes omedelbart i form av en kartläggning.  Det i sin tur ledde till ett utökat projekt som drivs av det berörda företaget för att tillsammans med uppfödare, lastarlag, transportföretag och med hjälp av experter från Svensk Fågel se över hela kedjan i samband med lastning och minska skadorna.

Syftet med projektet är att identifiera alla tänkbara orsaker och därmed vidta åtgärder där det kan ha orsakats problem. På så sätt säkerställs att målet om att hålla förekomsten av skador så låg som möjligt. Projektet redovisades till såväl Livsmedelsverkets veterinär och den lokala länsstyrelsen under 2018 och pågår fortfarande.

Kyckling märkt med den gula pippin står för svensk kyckling uppfödd hos Svensk Fågels medlemmar där man i alla led har arbetat enligt både svensk djurskyddslag och branschorganisationens egna kontrollprogram för att minimera skador och stress hos svenska kycklingar.

Skadeförebyggande åtgärder:

– Genom eget frivilligt kontroll- och övervakningsprogram som är obligatoriskt för medlemammarna.

– Ett externt ackrediterat kontrollorgan som utöver myndighetskontrollen, reviderar samtliga slakterier kontinuerligt över de dagliga rutinerna på slakteriet.

– Branschen har på eget initiativ byggt upp en databas för att snabbare fånga upp skador och dödlighet i samband med lastning och transport.

– Utbildningsinsatser genomförs årligen och har även genomförts för lastpersonal.

– Branschen medverkar i forskning och teknikutveckling i samarbete med att de internationella maskin- och utrustningsföretagen tar fram ny teknik.

För mer information kontakta:

Stina Nordqvist
Presskontakt, Svensk Fågel

070- 633 06 50
stina.nordqvist@svenskfagel.se

Anna Silvera
Rikslikare, PhD etologi, Svensk Fågel

070- 372 74 10
anna.silvera@svenskfagel.se