Kunskap och rådgivning stärker smittskydd mot fågelsjukdomar

I samband med det senaste årets utbrott av fågelinfluensa konstaterade fjäderfänäringen ett behov av att stärka producenternas kunskap om smittskydd. Sjukdomsutbrott av exempelvis fågelinfluensa och newcastlesjuka är, förutom den uppenbara negativa påverkan på djurens välfärd, både arbetsmässigt och ekonomiskt mycket kännbara för företagen.

Jordbruksverket har nu, med hjälp av pengar från Landsbygdsprogrammet, upphandlat kunskapshöjande insatser inom biosäkerhet av Svenska Ägg och Svensk Fågel, som tillsammans representerar största delen av ägg- och matfågelproduktionen i Sverige.

Biosäkerhet handlar om att förhindra att djur och människor exponeras för smittämnen eller sprider dem vidare till omgivning och miljö.

Genom en kombination av olika aktiviteter är målet att nå en stor del av företagen inom ägg- och matfågelnäringen. Jordbruksverket kommer att arbeta med kunskapsinhämtning från branschen via kursverksamhet och branschgemensamma handlingsplaner. En av aktiviteterna är subventionerad rådgivning, för att enskilda företagare ska kunna få råd om hur smittskyddsarbetet kan stärkas på den egna gården.

– Organisationerna har bred erfarenhet av kvalitetshöjande arbete inom både smittskydd och djurvälfärd. Vi på Jordbruksverket ser rådgivning och kompetenshöjning kring smittskydd som en angelägen åtgärd för att ytterligare stärka producenternas biosäkerhetsarbete, säger Katharina Gielen, smittskyddschef.

Den förväntade effekten är att företagen ska uppleva att de har tillräcklig kunskap om hur de kan skydda sina besättningar från sjukdomsutbrott. I förlängningen bidrar det både till en ökad djurvälfärd och en stärkt konkurrenskraft.

Mer information och kontakt hos Svensk Fågel:

Maria Donis, VD
070 825 48 58

maria.donis@svenskfagel.se

Mer information och kontakt hos Jordbruksverket:
Om biosäkerhet för fjäderfä

Om upphandlingen:
Stephanie Kindbom, näringsutvecklingsenheten
036 – 15 64 16
stephanie.kindbom@jordbruksverket.se

Om smittskydd fjäderfä:
Katharina Gielen, smittskyddschef
036 – 15 61 15