Livsmedelsstrategin missar den gyllene medelvägen

Regeringen har presenterat de stora dragen i sin Livsmedelsstrategi som nu följts upp med mer konkreta detaljer (Handlingsplan och en första Åtgärdsplan). Svensk Fågel, som representerar 99 procent av matfågelproduktionen, välkomnar regeringens ambition att mer mat kan produceras här hemma i Sverige. Vi lockas särskilt av Livsmedelsstrategins vision att den ”svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom”. Det är precis de förutsättningar vi arbetar för när det gäller produktion av kyckling och kalkon i Sverige. 

Detaljerna i en eventuell slutgiltig Livsmedelsstrategi är inte klara ännu. Svensk Fågel vill dock understryka att en långsiktig inriktning för svensk livsmedelsproduktion måste bädda för god konkurrenskraft gentemot andra marknader. Vi har redan idag höga krav på vår bransch som gör att vi kan till våra konsumenter tillhandahålla en säkrare kyckling och kalkon av god kvalitet. Parallellt som Livsmedelsstrategin utvecklas, förhandlar och inför den svenska regeringen och myndigheter mer långtgående krav mot våra medlemmar i jämförelse med våra europeiska grannar, vilket gör det svårt för oss att konkurrera såväl nationellt som internationellt. Detta sätter hinder för satsningen på en levande landsbygd här i Sverige.

Livsmedelsstrategin är indelad i tre strategiska områden och vi vill lyfta vår syn på dessa tre områden:

Regler och villkor
För att våra medlemmar ska kunna producera fågel av hög kvalitet och bidra till arbetsfällen utanför våra största städer är det helt avgörande att de regler och avgifter som tas ut fyller tydliga syften. Vi på Svensk Fågel värnar om god framförhållning vad gäller nya regleringar, våra medlemmar ska aldrig behöva överraskas av godtyckliga skatter och avgifter. Vi ser fram emot minskat regelkrångel, objektiva och rättvisa kontrollavgifter samt en enkel och transparant administration för att kunna bibehålla såväl som utveckla den höga kvalitén på svensk matfågel.

Konsument och marknad
Vi konstaterar att Livsmedelsstrategin framhåller ekologiska och konventionella livsmedel. För att kunna erbjuda högsta möjliga livsmedelssäkerhet vill vi tydliggöra att kyckling- och kalkonbönder behöver ta hänsyn till väder, smittskydd och djurhälsa samt djurvälfärd och miljö. Svensk Fågels medlemmar erbjuder den tredje vägen med god djurhållning och djurvälfärd samtidigt som våra produkter är garanterat fria från salmonella, har lägre förekomst av campylobacter med mycket låg antibiotikabehandling tack vare att våra fåglar är så friska. Men inte nog med det, klimat, miljö och kretslopp är ytterligare faktorer som är av största vikt i denna gyllene medelväg. Vi ska inte göra avkall på våra löften om säker mat till konsumenterna och önskar att vår bransch ska kunna fortsätta blomstra utan nya krav och regleringar som motverkar detta.

Kunskap och innovation
Kunskap är en färskvara och av den anledningen håller Svensk Fågel årligen utbildning för sina medlemmar baserad på våra kvalitetsprogram och de årliga resultaten. Behovet av kunskap är dock lika viktig till rådgivare, byggkonsulter samt kunder, konsumenter och övriga i samhället för att förstå de utmaningar som våra medlemmar dagligen utsätts för att uppnå en hög och hållbarare livsmedelskvalitet. Klimatutveckling, urbanisering och befolkningstillväxt kräver också innovation och forskning inför utmaningar som vi tidigare inte stått inför. I synnerhet när det gäller klimateffektivisering och bekämpning av sjukdomar och smittämnen (zoonoser och epizootier).

Handlingsplanen lyfter även fram satsningar på kunskapsöverföring mellan myndigheter och andra intressenter kopplat till djuromsorg och lönsamhet. Detta är angeläget för vår bransch, men vad som vore än mer uppskattat av våra bönder vore snabbare och enklare ärendehantering av Länsstyrelser vid byggnation av stallar.  Vi har stor respekt för att kunskapsnivån hos våra myndigheter behöver stärkas när det gäller en allt mer specialiserad lantbruksproduktion.  Men ett hinder för vår bransch att blomstra är dock snarare resursbrist för snabbare ärendehantering hos dessa instanser.

Efterfrågan på kyckling och kalkon ökar bland svenska konsumenter och för att vår bransch ska ges möjlighet att kunna möta denna efterfrågan välkomnar vi Livsmedelsstrategins ingångsvärden med stabila och långsiktiga lösningar. Vi utgör en bransch inom den svenska gröna näringen och ser fram emot att vara med i fortsatt dialog om de bästa förutsättningarna för våra lantbrukare.

Jenny Andersson, ordförande
Branschorganisationen Svensk Fågel