Minskad förekomst av campylobacter i kyckling

De provsvar som branschorganisationen Svensk Fågel fått från SVA visar på en minskning av campylobacter hos kycklingflockar som föds upp av bönder anslutna till Svensk Fågel. Sedan årsskiftet har branschen vidtagit flera åtgärder för att minska förekomsten av campylobacter och de senaste mätningarna visar att åtgärderna har gett önskat resultat. 

– Bönder som är anslutna till Svensk Fågel arbetar enligt det campylobacterprogram som vi driver tillsammans med expertmyndigheterna. Det utvecklades en gång i tiden för att minska förekomsten campylobacter hos fåglarna. Den senaste statistiken visar att de insatser vi gjort burit frukt vilket är glädjande. Kyckling märkt med vår kvalitetsmärkning med den gula pippin har lägst förekomst av campylobacter, säger Maria Donis, VD för svensk Fågel

För april ligger nivån på smittade flockar på 7,2 procent, vilket ligger inom normalvariationen för perioden. Sett ur ett internationellt perspektiv är det en mycket låg andel smittade flockar.

Svensk Fågel uppmanar som alltid till god hygien i köket och att hetta upp köttet till minst 70 grader.

Svensk Fågels medlemmar har vidtagit följande åtgärder sedan årsskiftet: 

  • Samtliga flockar provtas för förekomst av campylobacter
  • Tydliga handlingsplaner har upprättats för gårdar med förhöjd förekomst av campylobakter
  • En felinstallerad tvättanordning hos ett medlemsföretag har åtgärdats
  • Utökad provtagning även på transportcontainrar och lådor vid aktuellt företag.
  • Branschen har tagit beslut om utökade ”tomhållningstider” i problembesättningar. Det innebär att stallarna måste stå tomma utan djur i minst 48 timmar efter avslutad rengöring och desinfektion för att torka, innan nya djur får sättas in.
  • Samtliga gårdar där campylobacter förekommit saneras i samband med utökad tomhållningstid.
  • Utredning av berörda gårdar görs av besättningsveterinär och djurägare tillsammans med veterinär som disputerat på campylobacter.
  • Utökat fokus på slaktprocessen och möjligheter till ny teknik i dialog med tillverkare av slakteriutrustning.

För mer information, kontakta: 
Maria Donis, VD Svensk Fågel Tel: 0708-25 48 58 E-post: maria.donis@svenskfagel.se