Om antalet campylobacterfall i Sverige

Antalet campylobacterfall i Sverige ligger kvar på en relativt hög nivå under hösten 2016. Förekomsten av campylobacter är säsongsbetonad och brukar vara som högst i augusti. Årets varma augusti och september månader kan vara en bidragande orsak till att förekomsten av campylobacterfall är fortsatt hög.

Myndigheterna ser att de ökade fallen sammanfaller med en ökning av campylobacter bland svenska kycklingflockar. Sambandet är ännu ej fastslaget och ska analyseras närmare.
Det är viktigt att understryka att eventuella campylobacter dör vid vanlig livsmedelshygien och upphettning, se Marie-Louise Danielsson Thams (professor i Livsmedelshygien) tips här.

Orsaken till ökningen bland svenska kycklingar är inte helt klarlagd, men det är känt att andelen campylobacter kan variera under året. En bidragande orsak kan vara det varma vädret som gynnar bakterierna. Svensk Fågel arbetar nu i nära samarbete med myndigheterna för att gå till grunden med det ökade antalet campylobacter. Det är viktigt att understryka att trots den tillfälliga ökningen så är Sverige sannolikt ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling.

Följande åtgärder görs nu:
• Ökat provtagningen för att se om det går att hitta en röd tråd
• Förbättrat hygienen ytterligare i samband med transport och slakt
• Sett över rutinerna såväl på gårdsnivå som på slakteri


Bakgrund campylobacter
Svensk Fågel har sedan mitten av 1980-talet aktivt verkat för åtgärder som ska minska förekomsten av campylobacter bland kycklingar. Det förebyggande arbetet är a och o. Kycklingarna som är märkta med den Gula Pippin växer därför upp i en miljö där risken för att de över huvudtaget kan utsättas för campylobacter är liten. I stora luftiga stallar kan Gula Pippin-kycklingen sprätta fritt och har betydligt lägre risk att utsättas för campylobacter.

Branschens ambition är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella, och i Sverige har vi kommit långt. Både i länder inom och utanför EU är förekomsten av campylobacter ofta mellan 50-70 procent. Skälet till att den svenska modellen är så framgångsrik beror bland annat på vårt förebyggande arbete inom vårt övervakningsprogram mot campylobacter som du kan läsa mer om här. Mer information finns också att läsa på SVA:s hemsida.