Segrande domstolsbeslut om Livsmedelsverkets kontrollavgifter

Medlemsföretagen inom Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har tillsammans överklagat Livsmedelsverket avgiftsmodell för köttkontrollavgifter för åren 2017 – 2021. Branschen menade att myndighetens kontrollavgift byggde på ett systemfel i deras modell. Effekten blev att det lades på olagliga extra kostnader i Livsmedelsverkets avgifter mot företagen. Dialog och vilja att hitta en fungerande avgiftsmodell har saknats från myndighetens sida.

–        Rättssystemet har fungerat och branschen fick till slut 140 stycken avgjorda domstolsutfall i avgiftsprocesserna till sin fördel mot Livsmedelsverket. Det är angeläget att Livsmedelsverket någon gång hörsammar det som framgått av såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten, säger Hans Agné från Svenska Köttföretagen.

Fågel- och köttbranschen och därmed har drivit frågan om att avgifterna enbart ska omfatta den faktiska kontrollen och inga andra kostnader som ligger på Livsmedelsverket, tex. HR, IT, möbler eller kommunikation. Idomarna som direkt berör 140 företag, från både Förvaltningsrätten och Kammarrätten utöver praxis från EU-domstolen, har det framgått att kontrollavgifterna ska tillämpas strikt och ha direkt koppling till den faktiska kontrollen på anläggningarna. Därmed berörs alla livsmedelsföretag som utsätts för kontroll, dvs. cirka 1600 stycken företag under fem år med avgifter närmare 350 – 500 miljoner kronor. Avgiftsmodellen måste vara transparent och konkurrenskraftig för att kunna främja svensk livsmedelsproduktion, arbetstillfällen och självförsörjningsgraden i landet, något som Livsmedelsverkets avgiftsmodell hittills inte har uppfyllt. Förvaltningsrätten har nu återigen fastställt att Livsmedelsverkets beräkningar innefattade ett flertal kostnader som inte får finansieras genom avgifter.

–        Vi har nu återigen fått stöd för att Livsmedelsverket behöver lyssna på oss och byta spår med sin avgiftsmodell. Det har inte varit politiskt eller juridiskt gångbart att ta betalt på det sätt som myndigheten har gjort, inte heller har det varit förenligt med regeringens livsmedelsstrategi eller i strävan efter att stärka konkurrenskraften inom livsmedelsbranschen, säger Maria Donis, VD Svensk Fågel.

Utfallen innebär att myndighetens avgifter för sina kontroller har varit olagliga och är underkända av de svenska domstolarna, samma sak som EU-domstolen har kommit fram till i tidigare utlåtande. Domarna förväntas få stor betydelse för fågel- och köttbranschen och kommer sannolikhet tvinga Livsmedelsverket att se om hela sin administrativa struktur och redovisning, under förutsättning att domarna vinner laga kraft.

Advokatbyrån Setterwalls har varit ombud i ärendena och företrätt samtliga företag såväl i Förvaltningsrätten som i Kammarrätten.

Hans Agné, Svenska. köttföretagen och Maria Donis, Svensk Fågel

 

Mer information och kontakt:

Svenska Köttföretagen: Hans Agné, hans.agne@kottforetagen.se, 070 548 30 01

Svensk Fågel: Maria Donis, maria.donis@svenskfagel.se, 070 825 48 58

Setterwalls advokatbyrå: Marc Tullgren, marc.tullgren@setterwalls.se, 070 324 97 84