Svensk Fågel i EU-forskningsprojektet för djurvälfärd och hållbarhet

Svensk Fågel har ingått partnerskap i ett fyraårigt EU-forskningsprojekt, Broilernet. Syftet med projektet är att förbättra och stärka hållbarhetsarbetet på europeisk nivå när det gäller kycklinguppfödning.

Tanken är att Broilernet ska utgöra en plattform för interaktion mellan forskare och näring.

– Vi har en lång erfarenhet att arbeta med hållbarhet och anser det angeläget att dela med oss av den erfarenheten. Sverige ses av många europeiska länder som ett framgångexempel vad gäller djurvälfärd och livsmedelssäkerhet inom kycklinguppfödning. Här behöver vi dela medoss av vår svenska modell med låg antibiotikaanvändning och låga campylobacternivåer i kombination med god djurvälfärd och lågt klimatavtryck. För oss finns också intressant forskning och nya europeiska innovationer att inspireras av, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel som tillsammans med Anna Silvera, Svensk Fågels hållbarhetsstrateg deltagit i Broilernets uppstartsdagar i Nederländerna.

Samarbetet inom Broilernet ska på sikt resultera i ”bäst praxis på gård” på nationell och internationell nivå. Målet är också att skapa en plattform för utbyte av relevanta kunskaps- och innovationssystem för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre kycklinguppfödning i framtiden.

Universitet, företag och branschorganisationer
Projektet är tänkt att löpa i 4 år och samarbetspartners är en blandning av deltagare från universitet,branschorganisationer och företag. Det första uppstartsmötet hölls i Nederländerna i slutet av september där deltagare från 13 länder medverkade med Stefan Gunnarsson, universitetslektor och doktor i veterinärmedicin på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som koordinator.

– Vi har lyckats få ihop ett starkt team med experter i 13 europeiska länder. I samarbete med näringsexperter och forskare kommer ett nätverk för kunskapsutbyte att byggas upp. Nätverket kommer att identifiera angelägna utmaningar inom branschen. Sedan försöker vi hitta möjliga lösningar för att möta dessa utmaningar. Användbarheten av lösningarna kommer att utvärderas. Och de bästa lösningarna kommer därefter att förmedlas till kycklinguppfödare i EU. Vårt långsiktiga mål är att öka hållbarheten inom sektorn, säger Stefan Gunnarsson.

Huvudmål för forskningsprojektet Broilernet:

  1. Skapa 12 st nationella innovationsnätverk (Broiler Innovations Networks, BINs)

Nätverken ska bestå av lantbrukare, företag, branschorganisationer, rådgivare, forskare och veterinärer. Dessa nätverk ska främja det nationella samarbetet mellan parterna, möjliggöra utbyte av kunskap och identifiera/skapa innovativa idéer och tillvägagångssätt på gårdsnivå.

  1. Skapa 3 st expertnätverk (Thematic Expert Networks, TENs) på europeisk nivå

Nätverken ska bestå av företag, branschorganisationer, rådgivare, forskare och veterinärer. De tre nätverksområdena är: Klimat/Hållbarhet, Djurvälfärd och Djurhälsa. TEN-nätverken skasammanställa idéer och bästa praxis från BIN-nätverken, utvärdera och görakostnadsberäkningar på dessa, samt sprida resultaten inom Europa.

  1. Samarbeta med befintliga EIP-AGRI Operational Groups.
  2. Identifiera och utvärdera de mest akuta behoven inom kycklinguppfödning baserat på de tre områdena; klimat/hållbarhet, djurvälfärd och djurhälsa.
  1. Sammanställa och utvärdera genomförbarheten av att lösa de akuta behoven utan att kompromissa med ekonomi eller hållbarhet.
  1. Sprida kunskapen som genereras i projektet via informationsmaterial, videofilmer.

Mer information och kontakt:
Stefan Gunnarsson, Universitetslektor och doktor i veterinärmedicin, SLU
stefan.gunnarsson@slu.se
+46 70 651 41 97

Maria Donis, VD, Svensk Fågel
maria.donis@svenskfagel.se
+4670 825 48 58

This project has received funding from the European Union’s Horizon Program

Project No: 101060979 under call HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01

På bilden från vänster: Maria Donis, VD, Svensk Fågel, Torun Wallgren, forskare SLU, Stefan Gunnarsson, koordinator Broilernet och universitetslektor på SLU samt Anna Silvera, hållbarhetsstrateg,
Svensk Fågel
Foto: Hanna Hamina.