Svensk kyckling ger lägre övergödning

Svensk Kyckling bidrar mindre till övergödning och försurning jämfört med kyckling från andra EU-länder. Det framkommer i ett nytt examensarbete från SLU som presenterades i slutet av maj.

– Svenska kycklinguppfödare släpper helt enkelt ut mindre ammoniak och kväve än vad genomsnittet i EU gör, säger Markus Hoffman, agronom på LRF.

Markus Hoffmann har tillsammans med docent Helena Aronsson på SLU i Uppsala handlett agronomstudenten Danira Behaderovic. Hon har gått igenom statistik från bland annat EUs gemensamma databas Eurostat och tittat på olika indikatorer för matens miljöpåverkan. Det kan handla om allt från vattenförbrukning till jorderosion och nitrathalter i grundvattnet.

–  All djurhållning bidrar genom utsläpp av kväve och fosfor till övergödning och försurning. Därför är det ju viktigt med så låga utsläppp som möjligt. Kycklingen är liten och har mindre påverkan i sig. Men den nya studien visar att just svensk kyckling är bättre än medeltalet inom EU.

I examensarbetet har man inte tittat på orsakerna till att just den svenska kycklingen är bäst i klassen, men det finns självklart teorier.

– Det handlar troligtvis om att svenska kycklingbönder är duktiga på ”management”. Det handlar om hålla ströbädden inne i stallarna torr. Då läcker den mindre ammoniak. Dessutom brukar man ned gödseln från stallarna snabbt i jorden – det minskar också läckage. En annan viktig faktor är att ha bra foder och att inte överdosera.

Enligt Markus Hoffman finns det nu planer på att gå vidare och borra djupare kring frågan.

– Många nya frågor har väckts och vi vill självklart studera detta och lära oss mer.

EU har infört ett utsläppstak som alla lantbrukare ska klara till 2030. Gränsvärdet ska vara max 80 gram ammoniak per kycklingplats och år. För svenska kycklingbönder är det inget problem – man ligger redan i dag långt under den nivån.