Tillfällig ökning av campylobacter under utredning

Folkhälsomyndigheten har rapporterat om en tillfällig ökning av antalet personer som insjuknade i november i campylobacterinfektion. Signaler talade för att orsaken kunde ha varit färsk kyckling. Tillsammans med branschorganisationen Svensk Fågel och andra berörda myndigheter påbörjades en utredning för att spåra källan och vidta åtgärder. God livsmedelhygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

Fler personer än vanligt i Sverige insjuknade under november i campylobacterinfektion. Den tillfälliga ökningen sammanföll med rapporter om högre förekomst än vanligt av campylobacter i vissa kycklingflockar. Ökningen av de som insjuknat i campylobacterinfektion kunde även kopplas till personal som arbetar med hantering av kyckling i produktion.

Svensk Fågel, Folkhälsomyndigheten, regionala smittskyddsenheter, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket har undersökt orsakerna till ökningen av campylobacterfall och för att vidta åtgärder. Rutinerna har setts över från uppfödning till slakt och med ökad noggrannhet i alla led så brukar förekomsten på flocknivå kunna hållas låg. I det här fallet tydde utredningen på att källan låg före uppfödningen och därför har man vidtagit åtgärder på kläckeriet vilket har gett effekt.

Graf över antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion tom vecka 47

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018 (t.o.m. v 47). Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer information 

Campylobacter är en bakterie som är vanlig förekommande i vår närmiljö. I livsmedelsproduktion, trots övervakning och nära samarbete med myndigheter, blir det ibland så att nivåerna av campylobacter ökar. Det viktiga är att snabbt får ned nivåerna igen genom att till exempel arbeta med biosäkerhet och god hygien i stallarna.

De förebyggande åtgärder som redan nu har tagits för Svensk Fågels medlemmar är att se över rutiner från uppfödning till slakt, med ökad noggrannhet i alla led för att hålla förekomsten av campylobacter låg på flocknivå. Sedan oktober 2018 har även informationsmaterial skickats ut till Svensk Fågels medlemmar som därmed har lagt extra fokus på förebyggande biosäkerhet på gårdsnivå där veterinär expert ser över konkreta handlingsplaner.

Svensk kycklingproduktion ligger på en mycket låg nivå i ett internationellt perspektiv. Varje år ökar antalet fall av campylobacter under sommarmånaderna och brukar vara som högst under augusti månad. Under oktober/november 2018 kunde man se en tillfälligt högre nivå. Ur ett större perspektiv ligger svensk kycklingproduktion på en unikt låg nivå med i medeltal 8,7 procent campylobacter hittills i år. I andra länder, både inom och utanför EU är nivåer på 50-70 procent inte ovanligt. Sverige är dessutom ett av de få länder i EU som rapporterar förekomsten på såväl kyckling som på humansidan.

God livsmedelshygien skyddar. Alla eventuella campylobacter-bakterier i kyckling dör vid vanlig, god livsmedelshygien som handtvätt, disk och upphettning till minst 70 grader. Håller man en god hygien i köket så kan man äta svensk färsk kyckling utan problem. 

Nivå av Campylobacter i % i kycklingflockar över tid.

För mer information, kontakta Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel:

Telefon: 0738118050
E-post: pia@svenskfagel.se

Mer om Campylobacter