Tillfällig ökning av campylobacter under utredning

Folkhälsomyndigheten rapporterar om en tillfällig ökning av antalet personer som insjuknat i campylobacterinfektion. Signaler talar för att orsaken kan vara färsk kyckling. Tillsammans med branschorganisationen Svensk Fågel och andra berörda myndigheter utreds nu utbrottet för att spåra källan och vidta åtgärder. God livsmedelhygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

Fler personer än vanligt i Sverige har under november insjuknat i campylobacterinfektion. Den tillfälliga ökningen sammanfaller med rapporter om högre förekomst än vanligt av campylobacter i vissa kycklingflockar. Ökningen av de som insjuknat i campylobacterinfektion har även kunnat kopplas till personal som arbetar med hantering av kyckling i produktion.

Svensk Fågel, Folkhälsomyndigheten, regionala smittskyddsenheter, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Arbetsmiljöverket arbetar nu för att undersöka orsakerna till ökningen av campylobacterfall och för att vidta åtgärder.

Graf över antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion tom vecka 47

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka, smittade i Sverige eller okänt smittland, 2017 och 2018 (t.o.m. v 47). Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer information

  • Campylobacter är en jordbakterie som är vanlig förekommande i vår närmiljö. I livsmedelsproduktion, trots övervakning och nära samarbete med myndigheter, blir det därför så att nivåerna av campylobacter ibland ökar. Det viktiga är att snabbt får ned nivåerna igen genom att till exempel arbeta med biosäkerhet och god hygien i stallarna.
  • De förebyggande åtgärder som redan nu har tagits för Svensk Fågels medlemmar äratt se över rutiner från uppfödning till slakt, med ökad noggrannhet i alla led för att hålla förekomsten av campylobacter låg på flocknivå. Sedan oktober 2018 har även informationsmaterial skickats ut till Svensk Fågels medlemmar som därmed har lagt extra fokus på förebyggande biosäkerhet på gårdsnivå där veterinär expert ser över konkreta handlingsplaner.
  • Under oktober 2018 sågs en ökning av campylobacter som under november återigen minskat till en för årstiden mer normal nivå. Utredning pågår för att finna orsak till ökningen under oktober.
  • Svensk kycklingproduktion ligger på en mycket låg nivå i ett internationellt perspektiv. Varje år ökar antalet fall av campylobacter under sommarmånaderna och brukar vara som högst under augusti månad. Nu har vi även i oktober/november 2018 kunnat se tillfälligt högre nivåer. Ur ett större perspektiv ligger svensk kycklingproduktion på en unikt låg nivå med i medeltal 8,5 procent campylobacter hittills i år. I andra länder, både inom och utanför EU är nivåer på 50-70 procent inte ovanligt.
  • God livsmedelshygien skyddar. Alla eventuella campylobacter-bakterier i kyckling dör vid vanlig, god livsmedelshygien som handtvätt, disk och upphettning till minst 70 grader. Håller man en god hygien i köket så kan man äta svensk färsk kyckling utan problem.


Nivå av Campylobacter i % i kycklingflockar över tid.

För mer information, kontakta Pia Gustavsson, veterinär, Svensk Fågel:

Telefon: 0738118050
E-post: pia@svenskfagel.se

Mer om Campylobacter