Slam

Att odla med växtföljd, så kallat växelbruk kan minska eller helt eliminera problem med flera sjukdomar, skadedjur och ogräs. Om en odlare ansluten till Svensk Fågel väljer att använda avloppsslam som näring i sitt växelbruk är det på dennes ansvar att slammet uppfyller villkoren i Jordbuksverkets föreskrifter om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättning. Även överenskommelser som tagits mellan Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Svenska vatten- och avloppsverksföreningen och Naturvårdsverket behöver respekteras.

Senast uppdaterad: 27 mars 2017