Stadgar

Svensk Fågel samlar hela den svenska matfågelbranschen och representerar svenska avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare samt bönder och slakteriföretag. Genom gemensamma regler och överenskommelser tar vi fram världens bästa kyckling och kalkon. Det här är våra stadgar som föreningens arbete utgår från.

Namn
§ 1 Föreningens namn är Branschorganisationen Svensk Fågel.

Syfte
§ 2 Föreningen har till ändamål att främja fågelköttbranschen och därmed medlemmarnas ekonomiska intressen genom:
a) att sprida kunskap om svenskt fågelkött i syfte att öka konsumtionen,
b) att bevaka branschens intressen inför myndigheter, institutioner, media och andra samt bevaka aktuella remissfrågor på ett för branschen korrekt sätt,
c) att medelst information öka medlemmarnas kunskap och hålla dessa á jour med läget och utvecklingen inom fågelköttbranschens olika områden,
d) att ta initiativ som kan utveckla branschen.

Styrelsens säte
§ 3 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

Antagande
§ 4 Till medlem antages envar kvalificerad fysisk eller juridisk person inom fågelköttbranschen (dock ej sammanslutning av uppfödare eller kläckeri) som bedriver kommersiell matfågelproduktion i Sverige. Den fysiska eller juridiska person som har för avsikt att påbörja produktion av svensk matfågel kan antas som medlem så snart som ansökan om förprövnings- och/eller miljötillstånd inlämnats till berörda myndigheter. Medlemskapet är villkorat av att relevanta tillstånd sedermera lämnas och att tillstånden vinner laga kraft samt att anläggningen är besiktad och godkänd.

Medlemmarna ingår i grupper enligt följande:

 1. Uppfödare
 2. Kläckerier eller producenter av kläckägg
 3. Slakterier
 4. Tillverkare eller importörer av foder eller fodertillsats
 5. Även andra fysiska eller juridiska personer med för fågelköttbranschen gemensamma intressen, s k intressemedlem kan antas som medlemmar efter beslut av styrelsen
 6. Till hedersmedlem kan föreningsstämman på förslag av styrelsen kalla person som gjort sig särskilt förtjänt av sådan utmärkelse.

Ansökan om inträde ställs till och prövas av styrelsen. Sökanden skall ange vilken av ovanstående grupper denne önskar tillhöra.

Medlemsavgift
§ 5 Medlem erlägger en årlig avgift som beslutas vid varje ordinarie årsstämma för följande år med en avgift av 500 kronor per år. Medlemsavgift erläggs i förskott före januari månads utgång. Inträdesavgift utgår med 100 kronor. Hedersmedlem är fri från avgift till föreningen.

Medlemmars åtaganden
§ 6 Medlem har att följa:

 • Föreningens stadgar
 • Djuromsorgsprogram inklusive kontrollprogram

Servicebolaget
§ 7 Föreningens styrelse skall också utgöra styrelsen i serviceaktiebolaget Svensk Fågel Service AB.

§ 8 Medlem i föreningen ska erlägga serviceavgift. Storleken fastställs årligen av föreningens styrelse.

Uppsägning eller utträde
§ 9 Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och träder i kraft tre månader efter att den kommit föreningens kansli till handa. Medlem äger utträde från föreningen då verksamheten upphör. Önskas fortsatt medlemskap kan detta ske genom intressemedlemskap enligt § 4 punkt 5.

Uteslutning
§ 10 Bryter medlem mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål och inte rättar sig efter av styrelsen skriftligen meddelad varning, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen.

§ 11 Vid utebliven betalning av medlemsavgift och/eller serviceavgift samt efter skriftlig påminnelse upphör medlemskapet efter tre månader.

Förlust av rösträtt
§ 12 Medlem som skriftligen uppsagt sig till utträde eller uteslutits ur föreningen vare genast förlustig rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter och vare tillika förlustig rätten att återfå medlemsavgift.

Styrelsen
§ 13 Varje grupp skall före ordinarie föreningsstämma kallas till sammanträde där gruppens representanter i styrelsen utses. Styrelsen fastställs på ordinarie föreningsstämma och består av nio ledamöter med samma antal personliga suppleanter.

Styrelsen skall bestå av:

 • Ledamöter från grupp 1 (§ 4) 3
 • Ledamöter från grupp 2 (§ 4) 2
 • Ledamöter från grupp 3 (§ 4) 3
 • Ledamöter från grupp 4 (§ 4) 1

Vid konstituerande styrelsesammanträde väljs ordförande från grupp 1, dvs uppfödargruppen och vice ordförande från grupp 3, dvs slaktgruppen. Dessa väljs intill nästa ordinarie stämma. Styrelsen utser också VD. Styrelseledamot och suppleant utses för en tid av två år, varvid ledamöter från grupp 1 och 2 väljs udda år och ledamöter från grupp 3 och 4 jämna år. Avgången ledamot kan omväljas. Närvarorätt till styrelsens sammanträden har utöver ordinarie ledamöter också suppleanter samt en representant för var och en av de uppfödarföreningar som annars inte är representerade i styrelsen. Rösträtt vid styrelsesammanträdet har ordinarie ledamot eller om denne är frånvarande dennes suppleant. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Kallelse, dagordning samt övriga styrelsehandlingar, som skall behandlas vid styrelsen, skall sändas till såväl ordinarie ledamot som suppleant.

Arbetsgruppen
§ 14 Styrelsen äger rätt att inom sig utse arbetsutskott.
VD skall tillsammans med aktuell intressegrupp i styrelsen – uppfödargruppen, slaktgruppen o s v – utse arbetsgrupper som har att behandla remissfrågor och andra arbetsfrågor. Arbetsgrupperna utses för varje specifikt uppdrag.

Verkställande Direktör
§ 15 Verkställande direktören, som är föredragande i styrelsen, handhar föreningens löpande verksamhet. I detta hänseende åligger det denne särskilt:

 • att förbereda inkommande ärende för styrelsens avgörande,
 • att verkställa styrelsens beslut,
 • att i enlighet med styrelsens direktiv och föreningens stadgar arbeta för föreningen och dess medlemmars bästa och jämväl i övrigt bevaka föreningens intressen samt att låta föra fullständiga räkenskaper, sammanfatta dessa i bokslut samt upprätta budget.

Utan särskild fullmakt äger verkställande direktören att på föreningens vägnar föra föreningens talan.

Firmateckning
§ 16 Föreningens namn tecknas av dem som styrelsen därtill utser.

Räkenskapsår
§ 17 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Tid för styrelsens redovisningshandlingar
§ 18 Styrelsen skall senast den 31 mars till revisorerna avlämna sina redovisningshandlingar.

Revisorer
§ 19 På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två suppleanter, för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålles under första räkenskapsåret efter valet. Revisorerna skall senast den 30 april avlämna sin revisionsberättelse.

Rösträtt
§ 20 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast under maj månad. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner sådan erforderlig eller då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen påfordras av minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar.

För föreningsstämma är envar medlem, vilken icke uppsagt sig till utträde eller uteslutits, röstberättigad och har en röst. Ingen må på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Styrelseledamöterna och revisorerna äga delta i föreningsstämmans överläggningar och framställa förslag. Kallelse till föreningsstämma sker genom skriftliga meddelanden, som utsändes senast tre veckor före ordinarie och senast två veckor före extra stämma. Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna.

Ärenden på ordinarie föreningsstämma
§ 21 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av stämmoordförande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om fastställande av balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Beslut med anledning av föreningens vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Årsavgift för fysisk respektive juridisk person.
 12. Budgetförslag.
 13. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 14. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
 15. Val av revisorer jämte suppleanter.
 16. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
 17. Övriga ärenden.

Motionstid
§ 22 Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall anmälas till styrelsen före februari månads utgång.

Upplösning
§ 23 Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar tillföras Svensk Fågel för att användas för PR-åtgärder. Om detta inte sker, skall tillgångarna fördelas mellan medlemmarna.

Stadgeändring
§ 24 Ändring av dessa stadgar är icke giltig med mindre än att minst 3/4 av de vid föreningsstämman röstberättigade förenat sig i beslutet.

Tvister
§ 25 I övrigt gäller i tillämpliga delar vad somföreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.

Ladda hem stadgar för Svensk Fågel här 

Senast uppdaterad: 5 maj 2017