Unik branschorganisation med ansvar genom hela värdekedjan

För att efterleva de höga kraven följer våra medlemmar följande program och policyer inom Svensk Fågel:

• Kontrollprogram för djurvälfärd på gården,
inklusive klassningsprogram
• Fothälsoprogram
• Kontrollprogram för koccidios och klostridios
(KC-program)
• Salmonellakontrollprogram
• Campylobacterkontrollprogram
• Resistenskartläggning
• Antibiotikapolicy
• Miljö- och hållbarhetspolicy
• Foderpolicy
• Policy för tillsättning av saltlake
• Policy att inte använda fiskmjöl till kyckling


Program och policyer inom Svensk Fågel

Det är medlemmarna själva som frivilligt tagit fram de krav och program som ingår i Svensk Fågel, men det är Jordbruksverket som tar beslut om kontroll och övervakningsprogrammen. Programmen följs upp av nämnder med experter, från både myndigheter och branschen, som vidtar de åtgärder som behövs för att hela tiden förbättra sig. Det är en ständig balans mellan att behålla lönsamheten i
branschen och samtidigt erbjuda bra mat med alla de mervärden som konsumenten efterfrågar.

En viktig del av verksamheten är också att arbeta nära forskningen och därigenom hela tiden ligga i framkant. Varje år avsätts medel till forskning för att bland annat förbättra livsmedelssäkerheten, djurhälsan och djuromsorgen. Svensk Fågel är även en viktig remissinstans mot myndigheter för frågor som rör livsmedel, djurskydd och djurhälsa.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Alla medlemmar arbetar mot samma mål: att ta fram världens bästa kyckling och kalkon åt våra konsumenter. Att hela kedjan representeras – från jord till bord – gör oss till en unik branschorganisation med stora möjligheter att påverka och driva våra frågor framåt.

Så funkar det
Svensk Fågel arbetar med frågor kring matfågel som berör hela värdekedjan. För att bli medlem måste företag och bönder bli godkända enligt flera hårda krav och följa Svensk Fågels tuffa kvalitets- och kontrollprogram. Att samtliga medlemmar, från kläckerier och
fodertillverkare till bönder och slakterier, följer kraven säkerställs av både interna och externa inspektörer.

Hela kedjan måste vara intakt och godkänd för att slutprodukten ska få ha Svensk Fågels kvalitetsmärkning på förpackningen. 99 procent av den svenska kycklingen samt 97 procent av all svensk kalkon kommer från Svensk Fågels medlemmar. Höga krav på medlemmarna Att ta fram världens bästa kyckling och kalkon ställer höga krav på våra medlemmar – från hur bonden arbetar på gården till medlemsföretagens produktförädling. Allt för att kunna erbjuda konsumenter säkra livsmedel och säkerställa att kycklingar och kalkoner föds upp under bra, kontrollerade förhållanden.

Det är medlemmarna själva som frivilligt tagit fram de krav och program som ingår i Svensk Fågel, men det är Jordbruksverket som tar beslut om kontroll och övervakningsprogrammen. Programmen följs upp av nämnder med experter, från både myndigheter och branschen, som vidtar de åtgärder som behövs för att hela tiden förbättra sig. Det är en ständig balans mellan att behålla lönsamheten i branschen och samtidigt erbjuda bra mat med alla de mervärden som konsumenten efterfrågar.

En viktig del av verksamheten är också att arbeta nära forskningen och därigenom hela tiden ligga i framkant. Varje år avsätts medel till forskning för att bland annat förbättra livsmedelssäkerheten, djurhälsan och djuromsorgen. Svensk Fågel är även en viktig remissinstans mot myndigheter för frågor som rör livsmedel, djurskydd och djurhälsa.

Så blev resultatet
Sedan bildandet av Svensk Fågel har den svenska matfågelbranschen tagit många stora kliv framåt. Den kanske största framgången har varit att det nu finns en salmonellafri kyckling och kalkon samt att medlemmarna lyckats få ned förekomsten av campylobacter till unikt låga nivåer. Arbetet med smittskydd har också hjälpt den svenska branschen att vara förskonad från utbrott av andra sjukdomar.

Utöver smittskyddet har Svensk Fågels kontinuerliga arbete med djurvälfärd lett till att kraven inom Svensk Fågel är mer långtgående än såväl svenska som europeiska lagar. Det gör att vi har ett av världens hårdaste djurskyddskrav. Ett ytterligare mervärde är att Svensk
Fågel har uppmuntrat och arbetat för en mer hållbar uppfödning vilket lett till att svensk kyckling och kalkon nu har lyckats bli klimatsmartare över tiden. Detta tack vara att nästan alla bönder inom Svensk Fågel har gått över till biobränslepannor som till stor del matas med flis eller halm från den egna gården. Därmed har man skapat ett eget kretslopp på gården. God djurhälsa och friska
djur gynnar också miljön. Det arbete som Svensk Fågel lagt ned har också tagits emot väl av konsumenter. Svensk kyckling och kalkon
blir allt mer populärt. Sedan 2009 har försäljningen från Svensk Fågels medlemmar ökat med 32 procent. Till stor
del beror det på de mervärden som byggts upp under lång tid. Konsumenter vill ha mat som är smart, god och nyttig.

Och det är skillnad
Svensk Fågel är medlem i AVEC – den europeiska branschorganisationen för matfågel. Genom medlemskapet där kan den svenska branschen både lära sig av övriga länder, men framförallt påverka andra. Det finns nämligen ingen motsvarande organisation som har lika tuffa regler och krav som den svenska har. Följden är att Sverige har blivit en förebild när det kommer till bland annat djurvälfärd och smittskydd.

Men det gör också att den svenska kycklingen och kalkonen blir lite dyrare. Svensk Fågel jobbar därför ständigt med att
skapa bra villkor så att de svenska kyckling- och kalkonbönderna ändå ska kunna konkurrera med sina europeiska kollegor. Exempelvis förbjöd den svenska branschen tillväxtantibiotika redan i mitten på 1980-talet, något som efter tuffa förhandlingar till slut också förbjöds i hela EU 2006. Köttmjöl och tillväxtantibiotika är dock fortfarande tillåtet i länder utanför EU.

Om Svensk Fågel faktablad som pdf 

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022