Svensk Fågels svar på The European Chicken Commitment

Ett flertal av punkterna i ECC, European Chicken Commitment (http://welfarecommitments.com/europeletter ),som är framtaget av djurrättsorganisationer inom EU, uppfylls redan av Svensk Fågels medlemmar och andra är under utredning som en del i Svensk Fågels utvecklingsarbete. Ett arbete som påbörjats långt innan Djurens Rätts kampanj.

Vi vill först och främst understryka att frågor om djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och god djurhälsa med låg användning av antibiotika är grunden för en hållbar kycklinguppfödning. Sverige har ett av världens tuffaste djurskyddskrav, våra stränga regler skapar en verksamhet som kan föregå som gott exempel i övriga EU och resten av världen. Genom Svensk Fågels olika övervaknings- och kontrollprogram ställs ännu striktare krav och kontroller än vad som regleras i EU och den nationella lagstiftningen.

Svensk Fågel träffade innan sommaren en av de organisationer som står bakom uppmaningen; World Animal Protection. Tillsammans med en representant från Sverige-avdelningen samt deras Global Farm Animal Advisor hade vi en mycket givande och konstruktiv dialog kring punkterna i ECC, European Chicken Commitment.

Här går vi igenom ECC punkt för punkt och hur Svensk Fågel svarar upp:

  • By 2026, we will require our suppliers to meet the following requirements for 100% of the [fresh, frozen, and processed] chicken in our supply chain. Comply with all EU animal welfare laws and regulations, regardless of the country of production.

Svensk Fågel: Uppfyller kraven och tillämpar mer långtgående krav och kontroll.

  • Implement a maximum stocking density of 30kg/mor less. Thinning is discouraged and if practiced must be limited to one thin per flock.

Svensk Fågel: Resultaten från Fothälsoprogrammet, som är en djurvälfärdsindikator i Svensk Fågels Djuromsorgsprogram och Djuromsorgsbesiktningarna (läs mer på www.svenskfagel.se) som sker kontinuerligt i kycklingstallarna visar att Svensk Fågels medlemmar kan föda upp kycklingar med en beläggning på 36kg/m2utan någon negativ inverkan på djurvälfärden. Resultaten visar att det är skötseln av djuren samt stallklimatet, snarare än beläggningsgraden, som påverkar djurens välfärd mest. De svenska kycklingbönder som är godkända för 36 kg/m2 är de som har högst standard gällande djurvälfärd och smittskydd på sina gårdar. En minskning till 30 kg/m2skulle inte påverka djurvälfärden nämnvärt. I EU är dock 42 kg/m2 tillåtet, utan motsvarande krav och kontroll som föreligger i Svensk Fågels program, vilket betyder att i Sverige redan i dag har en mycket lägre beläggning än övriga medlemsstater i EU samt tuffare krav och kontroll.

  • Adopt breeds that demonstrate higher welfare outcomes: either the following breeds, Hubbard JA757, 787, 957, or 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, and Ranger Gold, or others that meet the criteria of the RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.

Svensk Fågel: De flesta av våra medlemmar använder idag korsade raser så som, Ross 308 och Cobb 500 i sina stallar. Dessa kycklingar är genom avel anpassade för uppfödning av traditionell svensk kyckling och uppfyller kraven som Sverige har när det gäller att hålla djuren friska från en rad fjäderfäsjukdomar. Med rätt foder och skötsel föds djuren upp utan negativ inverkan på välfärden. Det förekommer även den mer långsamtväxande korsade rasen Rowan Ranger och Hubbard i landet som är väl anpassad för nischuppfödning där djuren hålls under en lite längre period och där man tillämpar egna konceptuella krav. Utveckling och val av sort är inget som Svensk Fågel har synpunkter på då vikten snarare ska läggas på djurens förmåga och friskhet/sjukdomsegenskap, oavsett ras.

  • Meet improved environmental standards including: at least 50 lux of light, including natural light.

Svensk Fågel: Lagkrav på dagsljusinsläpp, vilket betyder att samtliga medlemmar inom Svensk Fågel uppfyller den punkten.Lagkravet är minst 20 lux, men med ljusinsläppet (som inte är ett krav inom EU) varierar ljusintensiteten med dagsljuset. Man ska dock komma ihåg att dagens kycklingar härstammar från den röda djungelhönan som lever i tätt buskage på marknivå, där ljusintensiteten inte alls är särskilt hög och studier på moderna korsade kycklingraser visar att de i preferenstester faktiskt föredrar lite lägre ljusintensiteter (val mellan 6 lux, 20 lux och 200 lux). Lika viktigt är mörkertiden för djuren, så att de kan tillgodose sitt sömnbehov. Detta  regleras i lag, som kräver minst 6 timmar mörker per dygn (där 4 timmar ska vara sammanhängande).

  • At least two metres of usable perch space, and two pecking substrates, per 1,000 birds.

Svensk Fågel:De få studier som genomförts visar på en minimal användning av sittpinnar för kyckling. Upphöjda plattformar fungerar bättre för att tillfredsställa kycklingens behov av att vila på en upphöjd plats. Detta är inget som används i dag, men skulle kunna vara ett alternativ för våra medlemmar ifall studier visar att det är positivt för djurens välfärd och tvättbara plattformar skulle kunna introduceras på marknaden. Den traditionella svenska kycklingen får sitt näringsbehov tillfredsställt genom det foder som serveras i fri tillgång i foderkoppar och har möjlighet att utföra födosöksbeteende i ströbädden (som är torr och lucker). Vi använder inte idag något särskilda substrat (t.ex. grovfoder) för att ytterligare tillfredsställa födosöksbeteendet då vi inte sett att det förekommer onaturligt beteende i stallarna i form av hackning eller fjäderplockning.

  • On air quality, at least the requirements of Annex 2.3 of the EU broiler directive, regardless of stocking density.

Svensk Fågel: Uppfyller kraven.

  • No cages or multi-tier systems.

Svensk Fågel: Uppfyller kraven. Vi har inga kycklingar eller höns som sitter i bur eller i flervåningssystem. Alla våra djur föds upp fritt på golv med en torr och lucker ströbädd. I Sverige är även näbbtrimning förbjudet, till skillnad från EU:s regelverk.

  • Adopt controlled atmospheric stunning using inert gas or multi-phase systems, or effective electrical stunning without live inversion.

Svensk Fågel: Mer än 50 % av djuren bedövas idag med gas. Vid ny- och ombyggnationer byts elbedövning ut mot gas, vilket betyder att elbedövningen håller på att fasas ut vartefter det finns ekonomiska förutsättningar. Det är dock en väldigt dyr investering för företagen att byta bedövningsmetod och för mindre slakterier är det inte enbart ekonomin som hindrar utan även tillgänglig yta.

  • Demonstrate compliance with the above standards via third-party auditing and annual public reporting on progress towards this commitment.

Svensk Fågel: Redan idag kontrolleras våra bönder och slakterier av bland annat Länsstyrelsen, (Sveriges utsedda myndighet för att utföra djurskydds- och miljökontroller), rikslikarna besiktigar enligt Svensk Fågels djuromsorgsprogram. Salmonellakontroll (och allmän smittskyddskontroll) sker en gång om året av särskilt utsedda veterinärer. En andrapartscertifiering av ett ackrediterat kontrollorgan sker årligen gällande djuromsorg under lastning, transport och fram till avlivningen på slakteriet.