Remissvar

Branschen och hela produktionen av matfågel, från foder till färdig livsmedelsprodukt, omfattas av lagar och föreskrifter. Exempel på dessa är djurskyddslagen, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagen.

Svensk Fågel fungerar som remissinstans för myndigheter och nedan ser du våra senaste remissvar samlade.

2015
Konkurrenskraftsutredningen
Remissvar till Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande SOU 2015:15, dnr N2015/2191/J

2014
Energimyndigheten
Kommentarer till Energimyndighetens Underlagsrapport kring behovet av att undanta viss livsmedelsindustri från målgruppen för elransonering

Dnr 5.216-893/14
Bilaga 1. Remissvar om ändringar av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. (Saknr: L100), drn 5.216-893/14

Miljöstyrningsrådet
Remissvar om ändringar i Miljöstyrningsrådets kriterier för offentlig upphandling, specifikt avseende kyckling och kalkon

2013
Dnr 6.2.16-3015/13
Remissvar rörande in- och utförsel av fjäderfä och kläckägg, dnr 6.2.16-3015/13

Dnr 3199/2012
Remissvar rörande ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter 8SLVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering, dnr 3199/2012

SS951050 Lantbruksbyggnader
Remissvar angående SS951050 Lantbruksbyggnader – Ventilations- och värmebehov i djurstallar

EU-förordningen nr 1169/2011
Remissvar angående EU-kommissionens förslag till tillämpning av EU-förordningen nr 1169/2011 angående ursprungsmärkning för bland annat fjäderfäkött

2012
SOU 2013:5, L2013/306/ELT
Remissvar till regeringens Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel (SOU 2013:5), L2013/306/ELT

SOU 2011:75, L2011/3138
Remissvar till regeringens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), L2011/3138

2009
Avgifter för SLV-kontroll
Svensk Fågels remissvar avseende förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSSFS 2006:21) om offentlig kontroll, prövning och registrering dnr 2000/2009.

Höjda avgifter
Remissvar avseende Statens jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor.

2008
Slakt och avlivning
Svensk Fågel har givits möjlighet att inkomma med synpunkter avseende förslaget om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

Handel med djurläkemedel
Betänkandet handel med djurläkemedel (SOU 2008:46). Näringen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och har följande att anföra.

Förprövningsuppdraget
Synpunkter förprövningsuppdraget, 39-1415/07

Synpunkter riskklassificering
Synpunkter på förslag till vägledning för riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag i primärproduktionen

Synpunkter djurskyddskontroller
Synpunkter på regeringsuppdraget om åtgärder för likvärdiga och riskbaserade djurskyddskontroller

Dnr 2418/08
Synpunkter angående Livsmedelsverkets förslag till slutsatser – På väg mot miljöanpassad kostråd, dnr 2418/08

Senast uppdaterad: 21 juni 2017